จดทะเบียนบริคณห์สนธิ

จดทะเบียนบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) คืออะไร

จดทะเบียนบริคณห์สนธิ คืออะไร

“Credibility” ความหมายของมันคือความน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่สามารถเป็นหลักประกันให้บุคคลที่ 3 เชื่อมั่นในตัวเราได้ โดยที่ความน่าเชื่อถือมีความสำคัญกับทุกวงการ รวมถึงผู้ประกอบการ นักธุรกิจ บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคล ซึ่งเครื่องมือของการสร้างความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลคือหนังสือบริคณห์สนธิ รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

หนังสือบริคณห์สนธิ คือเอกสารสำคัญที่ใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท เพื่อแสดงถึงเจตนาของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือบริษัทคู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตถึงเจตนาทั่วไปของการจัดตั้งบริษัทของเรา หนังสือบริคณห์สนธินี้เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของการตั้งบริษัท เช่น วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทหรือรายชื่อของผู้ที่เริ่มก่อตั้งบริษัท เป็นต้น ซึ่งใช้แสดงต่อบุคคลภายนอก ไม่ใช่ข้อบังคับของบริษัทที่ใช้กับพนักงาน และเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริคณห์สนธิจะมีตั้งแต่หนังสือจองชื่อบริษัท ที่ตั้งของบริษัท วัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัท แผนที่ตั้งบริษัทตลอดจนข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตซึ่งโดยมากเป็นคนของบริษัท รับทำบัญชี และเอกสารอื่นๆ มากมายที่ยื่นไปพร้อมกับเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคล

โดยรวมแล้วหนังสือบริคณห์สนธิคือเอกสารสำคัญประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ยื่นพร้อมกับเอกสารในการขอจัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นการยืนยันเจตนาของการจัดตั้งบริษัทที่สามารถประกอบกิจการได้ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว และหลังจากนั้นจะต้องมีเรื่องของผลประกอบการตามมาอีกโดยเฉพาะระบบบัญชี (Accounting) ที่มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำ หากว่าบริษัทของคุณยังต้องการคำปรึกษาด้านนี้ เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/