จดทะเบียนบริคณห์สนธิ

จดทะเบียนบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) คืออะไร

“Credibility” ความหมายของมันคือความน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่สามารถเป็นหลักประกันให้บุคคลที่ 3 เชื่อมั่นในตัวเราได้ โดยที่ความน่าเชื่อถือมีความสำคัญกับทุกวงการ รวมถึงผู้ประกอบการ นักธุรกิจ บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคล ซึ่งเครื่องมือของการสร้างความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลคือหนังสือบริคณห์สนธิ รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่