จดทำรายงานงบการเงิน

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี จดทำรายงานงบการเงิน

ความเคลื่อนไหวทางการเงินคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กร เพราะเงินลงทุนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเป็นข้อมูลที่จะทำให้องค์กรทราบได้ว่าควรดำเนินกิจกรรมขององค์กรไปในทิศทางใด นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เงินลงทุนหรือกระแสเงินสดเท่านั้นที่สำคัญในการจะนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจแต่ความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนและตรวจสอบได้คือทั้งหมดที่ต้องใช้ร่วมกันซึ่งเรียกว่า ‘งบการเงิน’ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่
วีซ่า คืออะไร

วีซ่า คืออะไร

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้กับบุคคลที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้อย่างชัดเจน โดยจะต้องยื่นแสดงวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในขณะที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงตราประทับบนหนังสือเดินทางหรืออาจใช้วิธีลงตราประทับทางอิเลคทรอนิคส์เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ 

>>> อ่านต่อที่นี่
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ คืออะไร

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ คืออะไร

ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทหรือมีสถานะเป็นนิติบุคคลว่า คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคคลที่ 3 ถึงความสามารถด้านการดำเนินกิจการและการชำระหนี้ของบริษัทด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้บอกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการตั้งแต่แรก แต่พอเวลาผ่านไปบริษัทมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทจึงต้องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมซึ่งจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่
จดทะเบียนนายจ้าง

จดทะเบียนนายจ้าง (Social Security Fund registration) คืออะไร

เรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนายจ้าง เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเพราะลูกจ้างคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ…แหม ก็คุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเพียงผู้เดียวใช่มั้ยล่ะ ดังนั้นการเป็นนายจ้างจึงต้องให้ความสำคัญต่อลูกจ้างด้วยซึ่งเรื่องนี้กฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยกฎหมายประกันสังคมเช่นกัน รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่
วีซ่า Non-O คืออะไร

วีซ่า Non-O คืออะไร

สำหรับนักธุรกิจและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ๆ ก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย นั่นคือจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า “ Work permit” และใบอนุญาตเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อทำงานซึ่งเรียกกันว่า “Visa Non-B” 

แต่ในกรณีที่มีครอบครัวติดตามเข้ามาพำนักในประเทศไทยก็ต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ติดตามด้วย ซึ่งใบอนุญาตประเภทนี้เองที่เรียกว่า “Visa Non-O”

>>> อ่านต่อที่นี่
การตรวจลงตราวีซ่า คืออะไร

การตรวจลงตราวีซ่า คืออะไร

วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารสำคัญสำหรับแสดงให้เห็นว่าบุคคลได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนหรือเขตพื้นที่ซึ่งระบุไว้ในวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเอกสารการอนุญาตดังกล่าวจะอยู่ในรูปของตราประทับในหนังสือเดินทาง โดยจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่ากำกับไว้พร้อมกันด้วย อาทิ เขตพื้นที่ที่ให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของวีซ่าและช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ เป็นต้น 

>>> อ่านต่อที่นี่
บริษัทรับทำบัญชี

เหตุผลที่คุณควรต้องจ้าง บริษัทรับทำบัญชี

โดยปกติแล้วบริษัทรับทำบัญชี มักไม่ได้เชี่ยวชาญเพียงแค่เรื่องของการทำบัญชีและภาษีเท่านั้น ยังสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการ จดทะเบียนบริษัท อีกด้วย อย่างไรก็ตามองค์กรหลายแห่งนิยมใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท จากบริษัทรับทำบัญชี แต่ลังเลใจที่จะใช้บริการทำบัญชีจากบริษัทเหล่านี้ต่อ เนื่องจากมองว่าเรื่องบัญชีและภาษี น่าจะเป็นเรื่องที่เรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยได้ จึงคิดจะลองทำกันเองดูก่อน ซึ่งที่จริงแล้วการตัดสินใจเช่นนี้มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย แต่จะเป็นความเสี่ยงด้านใดบ้างและการใช้บริการรับทำบัญชีจากบริษัทเหล่านี้ มีประโยชน์อย่างไร เราไปติดตามพร้อม ๆ กัน 

>>> อ่านต่อที่นี่