บริการด้านบัญชี

ด้วยเทคนิคการบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน อย่างเหนือระดับ

บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ระบบบัญชี และจดทะเบียนธุรกิจ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ปรับปรุงกิจการ ด้วยเทคนิคการบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน อย่างเหนือระดับ

เราให้บริการด้านบัญชี/ภาษี/ประกันสังคม

บริการด้านบัญชี

 • จัดทำเอกสารในแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชี จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป
 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำรายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำรายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำรายงานงบการเงิน

บริการด้านภาษีอากร

 • จัดทำและยื่นแบบภาษี รายเดือน รายปี
  • จัดทำ และยื่นแบบ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 1ก, 3, 53)
  • จัดทำ และยื่นแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • จัดทำ และยื่นแบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภงด.51)
  • จัดทำ และยื่นแบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล สิ้นปี (ภงด.50)
 • กรณีพิเศษ
  • วางแผนภาษี เชิงวิเคราะห์และแนวทางปฏิบัติ
  • ตรวจสอบภาษี กรณีที่มีการเรียกตรวจ
  • ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการด้านประกันสังคม

 • จัดทำ และยื่นแบบ ประกันสังคม (สปส.1-10)
 • จัดทำ และยื่นแบบ ใบประเมินเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี
 • จัดทำแบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานค่าจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม (กท.20)

ค่าบริการด้านบัญชี/ภาษี/ประกันสังคม

 • บริการด้านบัญชี เริ่มต้น 2,000 บาท
 • ฟรี ค่าบริการด้านบัญชี 1 เดือนแรก สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่

บริการ รับทำบัญชี และภาษีต่างๆ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ การทำบัญชี และเอกสารเพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้งานด้วยความถูกต้อง ด้วยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์สูง

บริการ รับทำบัญชี

ให้บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ พร้อมให้บริการกับทุกธุรกิจ ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์

ให้คำแนะนำในการทำเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในธุรกิจของลูกค้า รวมถึงการจัดทำและบันทึกข้อมูลด้านบัญชี ยื่นภาษีต่างๆ ประกันสังคม ปิดบัญชี ปิดงบการเงิน โดยเราให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการสุดท้ายของงานด้านบัญชีและภาษี

เราเน้นทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้า มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถใช้ข้อมูลด้านบัญชีนี้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

ข้อดีของการ รับทำบัญชี กับเรา

1. ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ ที่ต้องจ่าย
2. กันความผิดพลาดในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องของกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และภาษี
3. ง่ายในการบริหารธุรกิจ เราช่วยให้คำปรึกษา และช่วยวิเคราะห์งบบัญชีต่างๆ และชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า