การยื่นภาษีรายเดือน มีวิธีการอย่างไร

การยื่นภาษีรายเดือน มีวิธีการอย่างไร

การยื่นภาษีรายเดือน มีวิธีการอย่างไร

ตามปกติบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชย์แล้วจะมีบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายอยู่หลายด้านด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือการรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับภาษีหรือ Tax ซึ่งจะมีทั้งภาษีที่เสียเป็นรายปี ภาษีที่ต้องยื่นและชำระปีละ 2 ครั้ง รวมถึงภาษีส่วนที่ต้องยื่นชำระต่อสรรพากรในทุก ๆ เดือน 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่จด Vat หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีภาษีรายเดือนที่ต้องยื่นเพียง 3 ส่วน ได้แก่ ภงด.1 ภงด. 3 และ ภงด.53 แต่หากบริษัทใดมีรายได้มากกว่า 1,800,000 บาทต่อเดือน ก็จะต้องจด Vat และจ่าย ภพ. 30 เพิ่มด้วย 

มาพูดถึง ภงด. 1 กันก่อน ภาษีประเภทนี้คือ ภาษีเงินได้ที่บริษัทจะต้องทำการหักจากเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้าง กำหนดจ่ายชำระคือ ก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

ต่อมาคือ ภงด. 3 และ ภงด.53 ภาษีทั้ง 2 ชื่อนี้ ถือเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ ภงด. 3 คือการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบุคคล ส่วน ภงด.53 คือการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากนิติบุคลด้วยกัน ซึ่งบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดาหรือ ภงด. 3

  1. หักจากเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
  2. หักจากเงินได้จากการประกอบอาชีพอิสระ เช่น งาน Accounting งาน Freelance ต่าง ๆ 
  3. หักจากเงินได้จากการรับเหมา 
  4. หักจากเงินได้จากการธุรกิจพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง ที่สรรพากรได้กำหนดไว้ เช่น เงินรางวันจากการประกวด เงินได้จากการรับจ้างทำของและอื่น ๆ 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับนิติบุคคล หรือ ภงด. 53

  1. เงินได้ที่มาจากการขายสินค้าการเกษตรบางประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร เงินปันผล เงินส่วนแบ่งจากกำไรอื่น ๆ เงินได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการเสี่ยงโชค เงินได้จากโฆษณา
  2. เงินได้ตามมาตรา 40(8) เฉพาะกรณีที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อแรก 
  3. เงินได้จากค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เฉพาะกรณีที่จ่ายให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล 
  4. เงินได้จากค่าขนส่ง ไม่รวมการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ 

ลำดับสุดท้าย คือ ภงด. 30 ซึ่งเป็นเอกสารสรุปภาษีซื้อ-ขาย ซึ่งบริษัทต้องนำไปยื่นต่อสรรพากร ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ขั้นตอนการทำภาษี หรือ Tax ทั้งหมดในขั้นตอน ค่อนข้างซับซ้อน และต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง บริษัทห้างร้านทั่วไป จึงวางใจที่จะมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริษัท รับทำบัญชี มากกว่าที่จะทำด้วยตัวเอง HIG ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของการทำบัญชี ภาษีและสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้อีกด้วย ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ HGA ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ด้านล่าง 

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/