โครงสร้างระบบบัญชีบริษัทมีอะไรบ้าง

โครงสร้างระบบบัญชีบริษัทมีอะไรบ้าง

โครงสร้างระบบบัญชีบริษัทมีอะไรบ้าง

ระบบคือกลุ่มของสิ่งของ วิธีการ การจัดการ กิจกรรมตลอดจนกระบวนการที่ต้องมีการทำงานร่วมกันภายใต้จุดประสงค์เดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การมีระบบไว้ควบคุม ตรวจสอบรวมถึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติใด ๆ ในแต่ละกิจกรรมจะทำให้การดำเนินกิจกรรมนั้นมีความคล่องตัว ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นระบบทางบัญชี (Accounting) จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ระบบบัญชี (Accounting) ที่มีศักยภาพถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งขององค์กรที่ต้องมีการกระทำอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพราะอย่างน้อยข้อมูลในการยื่นภาษีก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีการรายงานต่อกรมสรรพากรจึงต้องให้ความระมัดระวังในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเครื่องมือที่สำคัญของกลไกส่วนนี้คือโครงสร้างของระบบบัญชีที่มีคุณภาพประกอบด้วย

  1. ข้อมูลรายการค้าที่ถูกบันทึกคือข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง
  2. สามารถจำแนกรายการค้าให้ถูกหมวดหมู่ตามประเภทของบัญชีและประเภทของธุรกิจ
  3. ระบบบัญชีที่ดีต้องมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกับในอดีตและปัจจุบันได้แบบ Real time
  4. รายงานทางการเงินที่นำเสนอต้องสามารถใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการดำเนินงานและการบริหารงานในอนาคตได้
  5. สามารถใช้ข้อมูลเพื่อควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของเม็ดเงินเนื่องจากมีการตรวจสอบและปรับปรุงได้อยู่ตลอด

โดยรวมแล้วการจัดทำระบบบัญชีต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบแบบ Real time และทำทุกวัน ที่สำคัญคือต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่เนื่องจากข้อมูลด้านการเงินมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่มาที่บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องมีบริษัท รับทำบัญชี ไว้ช่วยดูแลและเป็นที่ปรึกษาซึ่งหนึ่งในนั้นคือ How Group Account นั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/