แบบประกันสังคม (สปส.1-01) คืออะไร

แบบประกันสังคม (สปส.1-01) คืออะไร

ความคาดหวังข้อหนึ่งของลูกจ้างเมื่อได้รับการตอบรับจากนิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ในการรับเข้าทำงานคือการได้รับสวัสดิการที่ดี ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีสวัสดิการที่ให้กับลูกจ้างแตกต่างกันออกไป เช่น ประกันสุขภาพแบบกลุ่มหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสวัสดิการ 2 เรื่องที่ยกตัวอย่างนี้ไม่ใช่ทุกบริษัทจะมีให้กับลูกจ้าง ดังนั้นเพื่อความเท่าเทียมกันของลูกจ้างในทุก ๆ อุตสาหกรรมกฎหมายจึงกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างแม้เพียงแค่คนเดียวต้องมีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อประกันสังคม เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะเล่าให้ฟัง

 

ประกันสังคมคือสิทธิประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือเงินที่นายจ้างหักค่าจ้างบางส่วนของลูกจ้างเพื่อจ่ายให้กับประกันสังคมถือว่าเป็นสวัสดิการทั่วไปตามกฎหมายที่นายจ้างจะต้องมีให้ลูกจ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน ค่าคลอดบุตรหรือค่าใช้จ่ายยามเกษียณ โดยที่เมื่อนายจ้างมีการรับลูกจ้างเข้าทำงานจะต้องมีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างที่เรียกว่าแบบ สปส. 1-01 ที่เป็นแบบฟอร์มแสดงรายชื่อ รายระเอียดของลูกจ้างที่รับเข้าทำงานและหลังจากนั้นนายจ้างก็จะมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม นั่นแสดงว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิด้านสวัสดิการตามกฎหมาย ทั้งนี้เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมก็มาจากการหักค่าจ้างบางส่วนของลูกจ้างที่ต้องคำนวณมาจากระบบบัญชี (Accounting) รวมถึงมีการคำนวณภาษี (Tax) ในด้านต่างๆ เช่น ค่าจ้างเพื่อยื่นรายได้ต่อกรมสรรพากรต่อไป

 

สรุปคือแบบ สปส 1-01 คือหลักฐานของนายจ้างที่ยื่นต่อประกันสังคมเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการของลูกจ้าง ส่วนคำถามที่ว่ายังมีรายละเอียดอื่นใดอีกบ้างในฐานะบริษัทที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องนี้ How Group Account จะต้องมีการแจกแจงรายละเอียดให้ฟังในบทความอื่น ๆ ต่อไปแน่นอน

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/