เพราะอะไรบริษัทถึงต้องยื่นภาษี

เพราะอะไรบริษัทถึงต้องยื่นภาษี

เพราะอะไรบริษัทถึงต้องยื่นภาษี

ในทุก ๆ วงการย่อมมีการแข่งขันเพื่อความเจริญก้าวหน้าและสำหรับความก้าวหน้าของประเทศจะมาจากการลงทุนเพื่อพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเงินลงทุนนั้นมาจากเงินภาษีอากร (Tax) ที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ หากเป็นบุคคลธรรมเราเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหากเป็นบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลจะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษี (Tax) ของบริษัทที่จะต้องมีการนำส่งให้กรมสรรพากรตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้โดยที่ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องเสียเงินได้นิติบุคคลประกอบด้วย

  1. บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย คือ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
  2. บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คือ บริษัทของต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทของต่างประเทศที่ประกอบกิจการด้านขนส่งระหว่างประเทศในประเทศไทย บริษัทของต่างประเทศที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่ได้รับเงินที่จ่ายจากประเทศไทยและบริษัทของต่างประเทศที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยแต่มีลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างหรือผลกำไรในประเทศไทย
  3. บริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการค้าหรือการหากำไร เช่น บริษัทของรัฐบาลต่างประเทศ
  4. บริษัทที่ร่วมการค้ากันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรหรือเรียกว่ากิจการร่วมค้า
  5. มูลนิธิหรือสมาคมที่มีรายได้

โดยวิธีการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคำนวณมาจากกำไรสุทธิของบัญชี (Accounting) แบ่งออกเป็น

  • SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิตลอดทั้งปี 300,001 – 3 ล้านบาทเสียภาษีอยู่ที่ 15% หากกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 3,000,001 ขึ้นไปอยู่ที่ 20%
  • กิจการนำเข้าส่งออก สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ กิจการที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ คิดภาษีที่ 10% ของกำไรสุทธิทั้งหมด
  • กิจการที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเสียภาษีเท่ากับ 3% จากกำไรสุทธิ

สำหรับคำถามที่ว่าเพราะอะไรบริษัทจึงต้องเสียภาษี คำตอบคือเพื่อเป็นการสนับสนุนเงินลงทุนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทต้องจ่ายจากการหากำไรการค้าในประเทศนั่นเอง ซึ่งถ้าหากอยากรู้ลึก รู้จริงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เรา How Group Account สามารถช่วยได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/