เงินได้บุคคลธรรมดามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เงินได้บุคคลธรรมดามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เงินได้บุคคลธรรมดามีกี่ประเภท อะไรบ้าง

บุคคลผู้ซึ่งมีรายได้ตามกฎหมายกำหนด มีหน้าที่ยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รายได้ที่ว่านั้น ต้องเป็นรายได้จากอะไรบ้าง และรายได้เท่าไรถึงจะต้องเสียภาษี วันนี้ HIG บริษัท รับทำบัญชี เชี่ยวชาญด้านงาน Tax และ Accounting จะพาไปไขข้อข้องใจกัน

เงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 

 1. เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จบำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน และอื่น ๆ 
 2. เงินได้จากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า เบี้ยประชุม และอื่น ๆ 
 3. ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปี เนื่องมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอื่น ๆ หรือคำพิพากษาของศาล เป็นต้น 
 4. เงินปันผล ดอกเบี้ย เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น และอื่น ๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ของข้อนี้ 
 5. เงิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ซึ่งได้มาจากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน 
 6. เงินได้จาวิชาชีพอิสระ เข่น วิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ 
 7. เงินได้จากการรับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาต้องลงทุนการจัดหาสัมภาระสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง 
 8. เงินได้จากธุรกิจพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 1-7 ที่ผ่านมา 

สำหรับแบบฟอร์มการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 5 แบบ แต่ที่คุ้นเคยกันมากที่สุด คือ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก เพราะยื่นเพียง 1 ครั้งต่อปี หรือภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี นั่นเอง ข้อแตกต่างคือ ภ.ง.ด.91 เป็นแบบฟอร์มยื่นภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้จากการจ้างแรงงานเพียงอย่างเดียว แต่ ภ.ง.ด.90 เป็นแบบฟอร์มยื่นภาษีสำหรับผู้มีรายได้หลายทาง สำหรับ ภ.ง.ด.93 เป็นแบบฟอร์มการยื่นภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นตามปกติ เช่น ผู้บริหารชาวต่างชาติโดนเรียกตัวกลับประเทศก่อนสิ้นปี จึงจำเป็นต้องเคลียร์ภาษีของผู้บริหารให้เสร็จสิ้นก่อนกลับประเทศ ต่อมา ภ.ง.ด.94 คือแบบฟอร์มชำระภาษีครึ่งปีของผู้มีรายได้ประเภทที่ 5-8 และสุดท้าย ภ.ง.ด.95 สำหรับคนต่างด้าวผู้มีรายได้จากการจ้างแรงงาน 

ผู้ที่ถูกกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ได้แก่ 

 • ผู้มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวมากกว่า 120,000 บาท ต่อปี (โสด) และ 220,000 บาท ต่อปี (สมรส) 
 • ผู้มีรายได้ประเภทอื่น มากกว่า 60,000 บาท ต่อปี (โสด) และ 120,000 บาท ต่อปี (สมรส)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคระบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งมีรายได้มากกว่า 60,000 บาท ต่อปี 
 • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ซึ่งมีรายได้มากกว่า 60,000 บาท ต่อปี 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยด้านภาษี การทำบัญชีและการทำธุรกิจ สามารถติดต่อ HIG เพื่อขอรับคำปรึกษา ตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนี้ ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน HIG ยินดีให้บริการด้วยใจ