เงินสมทบกองทุนทดแทน คืออะไร

เงินสมทบกองทุนทดแทน คืออะไร

หลังจากกิจการได้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กิจการก็จะมีหน้าที่ในการทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นให้กับหน่วยงานราชการเป็นรายเดือน รายปี แล้วแต่กฎหมายจะกำหนด ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่บริษัทจำเป็นต้องติดต่อประสานงานด้วย 

กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป บริษัทต้องขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ จากนั้นภายในเดือนมกราคมของทุกปี บริษัทต้องคำนวณตัวเลขประมาณการ เพื่อจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าหนึ่งครั้ง เมื่อถึงเดือนมีนาคมของปีถัดมา ผลคำนวณจากตัวเลขจริงจะเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มหรือจะได้รับเงินที่จ่ายเกินไว้คืน ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้ HGA จะขอสรุปเป็น timeline อีกครั้งในช่วงท้ายของบทความ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร 

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบเหตุอันตรายจนเกิดอาการบาดเจ็บ สูญหายหรือถึงแก่ชีวิต เนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง โดยไม่คำนึงถึงวัน เวลาและสถานที่ จะพิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้ประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเท่านั้น 

กิจการที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

  1. รัฐวิสาหกิจ 
  2. หน่วยงานราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค / ส่วนท้องถิ่น 
  3. โรงเรียนเอกชน 
  4. นายจ้างที่ดำเนินกิจการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
  5. นายจ้างอื่นตามกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

Timeline การดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน 

  1. เมื่อบริษัทมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป : ยื่นแบบขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนภายใน 30 วัน 
  2. ในเดือนมกราคมของทุกปี : บริษัทคำนวณเงินค่าจ้างประมาณการล่วงหน้า จากนั้นจ่ายเงินสมทบกองทุนรอบแรก 
  3. ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี : บริษัทยื่นแบบแสดงจำนวนค่าจ้างรวมทั้งปีของปีที่ผ่านมาให้แก่สำนักงานประกันสังคม 
  4. ในเดือนมีนาคมของทุกปี : บริษัทจ่ายเงินเพิ่มเติม ในกรณีที่คำนวณตามตัวเลขจริงแล้วต้องจ่ายเพิ่ม และบริษัทจะได้รับเงินที่จ่ายไปเกินคืนกลับมา ในกรณีที่เดือนมกราคมของปีก่อน ชำระล่วงหน้าไว้เกินจำนวน 

แน่นอนว่าการคำนวณ Tax ประเภทต่าง ๆ นั้นมักจะค่อนข้างซับซ้อน ควรมอบหมายให้สำนักงานบัญชีเป้นผู้คำนวณ และตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการคำนวณยอดเงินสมทบกองทุนทดแทนด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม หากท่ากำลังมองหาสำนักงานบัญชีที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานด้าน Accounting ทั้งยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษี รวมถึงการดำเนินธุรกิจ กรุณาติดต่อ HGA ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อรับคำปรึกษา และบริการดี ๆ จาก HGA

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/