สินทรัพย์ถาวร คืออะไร

สินทรัพย์ถาวร คืออะไร

สินทรัพย์ถาวร คืออะไร

การประกอบธุรกิจต้องมีทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีทั้งสินทรัพย์ที่ใช้ได้ในระยะยาวหรือสามารถใช้ได้เพียงแค่เวลาสั้น ๆ แต่ทั้งหมดก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้สามารถประกอบกิจการและหารายได้เพื่อความก้าวหน้าต่อไปได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group  Account จะมาเล่าให้ฟัง

สินทรัพย์คือทรัพยากรที่บริษัทลงทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการเพียงแต่ไม่ได้มาในรูปแบบของเงินสด ทว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมูลค่าได้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ช่วยในการหารายได้เช่นกัน โดยที่สินทรัพย์ที่ใช้ในบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ถาวรซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

  1. สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน – คือสินทรัพย์ที่มองเห็นและจับต้องได้ เช่น เครื่องจักรที่ต้องมีการหักค่าเสื่อม หรือที่ดินที่ไม่ต้องหักค่าเสื่อม
  2. สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน – คือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่มีมูลค่าลดลงตามอายุที่ได้ใช้ประโยชน์หรือเครื่องหมายทางการค้าที่มีประโยชน์ตลอดอายุ

ซึ่งตามหลักของการบันทึกบัญชี (Accounting) นั้นจะต้องมีการระบุประเภทของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน ค่าใช้จ่ายในงบกำไร – ขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ด้วยเช่น ค่าซ่อมแซมปรับปรุง ค่าบำรุงรักษา หรือค่าต่ออายุสำหรับสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน เนื่องจากมีผลต่อการคำนวณด้านภาษี

สรุปคือสิ่งใดก็ตามที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและมีการสร้างรายได้ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมถือว่าต้องนำมาบันทึกในระบบบัญชี (Accounting) เพื่อให้มีการออกรายงานทางการเงินที่สมบูรณ์ บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัท รับทำบัญชี ให้เข้ามาช่วยดูแลให้ซึ่งเรื่องนี้ เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/