วีซ่า Non-O คืออะไร

วีซ่า Non-O คืออะไร

วีซ่า Non-O คืออะไร

สำหรับนักธุรกิจและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ๆ ก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย นั่นคือจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า “ Work permit” และใบอนุญาตเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อทำงานซึ่งเรียกกันว่า “Visa Non-B” 

แต่ในกรณีที่มีครอบครัวติดตามเข้ามาพำนักในประเทศไทยก็ต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ติดตามด้วย ซึ่งใบอนุญาตประเภทนี้เองที่เรียกว่า “Visa Non-O” 

ใครบ้างที่ต้องขอใบอนุญาต “Visa Non-O”

ผู้ที่จะต้องขอวีซ่าผู้ติดตามหรือ Visa Non-O นั้น ได้แก่ชาวต่างชาติที่ได้จดทะเบียนสมรสกับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้อุปการะบุตรคนไทย, ครอบครัวและผู้ติดตามผู้ถือวีซ่าประเภท Non-B ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าเกษียณ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 50 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอวีซ่าประเภท Non-O ดังนี้

  • กรณีขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ที่ขอวีซ่า Non-O จะได้วีซ่าแบบครั้งเดียว อายุ 90 วัน จากสถานทูตไทยในประเทศที่ผู้ติดตามถือสัญชาติอยู่
  • กรณีการขอวีซ่าครั้งต่อไป จะต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 21 วันโดยสามารถขอขยายเวลาพักอาศัยได้นานสุด 1 ปี ซึ่งระหว่างการรอผลนั้นก็สามารถพักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวก่อนได้ 

อย่างไรก็ตามกรณีที่คู่สมรสที่หย่าร้างกัน Visa Non-O ก็จะถูกยกเลิกโดยปริยายและจะต้องออกจากประเทศทันที

ทั้งนี้การยื่นขอวีซ่าผู้ติดตาม, วีซ่าเดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานและใบอนุญาตทำงาน (Work permit)จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งชาวต่างชาติจำนวนมากได้เลือกใช้บริการจากบริษัทรับทำวีซ่าซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่าทุกประเภท รวมถึงการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยด้วย ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังสามารถให้คำปรึกษา, ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท รวมถึงจัดทำข้อมูลการเสียภาษี (Tax) ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยด้วย

  HOW GROUP ACCOUNT สามารถช่วยคุณจัดการกับทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีบริษัทแทนคุณได้ หากต้องการใช้บริการหรือคำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีสามารถติดต่อได้จากช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/