วีซ่า Non-ED คืออะไร

วีซ่า Non-ED คืออะไร

วีซ่า Non-ED คืออะไร

ปัจจุบันมีชาวต่างชาติจำนวนมากที่นิยมเดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะการเข้ามาเรียนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งการเข้ามาพำนักในระยะยาวเพื่อการศึกษาเล่าเรียนนั้นก็จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งใบอนุญาตให้พำนักเพื่อศึกษาเล่าเรียนของชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นเรียกทั่วไปว่า Non- Immigrant Ed Visa 

การจะได้รับใบอนุญาตวีซ่า Non-Ed นั้นจำเป็นต้องมีหลักฐานสำคัญคือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ซึ่งหากการยื่นขออนุญาตถูกต้องและหน่วยงานรัฐได้อนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเพื่อการศึกษา ก็จะมีการลงตราประทับในหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ไว้ด้วย 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานสำคัญอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นขอ Non- Ed Visa ได้แก่ 

  • หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีของสถาบันการศึกษา
  • หนังสือรับรองการขอรับหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นขอวีซ่า

แต่หากว่าชาวต่างชาติต้องการเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชนก็จะต้องมีใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาแนบไปพร้อมกันกับเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

อย่างไรก็ตามมีนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการเข้ามาเรียนภาษาไทยในช่วงก่อนที่จะเริ่มศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็สามารถติดต่อกับสถาบันภาษาที่จะเข้าไปเรียนเพื่อขอเป็นนักศึกษาก่อนจะขอวีซ่านักเรียนได้พร้อมกันในครั้งเดียวเลย 

แต่กระนั้นก็ยังมีนักศึกษาชาวต่างชาติอีกไม่น้อยที่ไม่มี Non-Ed Visa บางรายไม่มีเอกสารจากสถาบันการศึกษารวมถึงไม่ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตก็สามารถขอคำแนะนำได้จากบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการทำวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ซึ่งจะมีความเชี่ยวชายในการจัดการขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ จดทะเบียนบริษัท สำหรับกรณีที่ชาวต่างชาติต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย รวมถึง รับทำบัญชี ให้กับธุรกิจต่าง ๆ 

นั่นจึงทำให้ชาวต่างชาติทั้งที่เป็นนักศึกษาและเจ้าของธุรกิจได้รับความสะดวกสบายและไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องของเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนด

HOW GROUP ACCOUNT สามารถช่วยจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีบริษัทแทนคุณได้ หากต้องการใช้บริการหรือคำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีสามารถติดต่อได้จากช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/