วีซ่า คืออะไร

วีซ่า คืออะไร

วีซ่า คืออะไร

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้กับบุคคลที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้อย่างชัดเจน โดยจะต้องยื่นแสดงวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในขณะที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงตราประทับบนหนังสือเดินทางหรืออาจใช้วิธีลงตราประทับทางอิเลคทรอนิคส์เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ 

ทั้งนี้มีวีซ่าอยู่หลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศซึ่งชาวต่างชาติจะต้องทำความเข้าใจเพื่อยื่นขออนุญาตได้ตรงเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นหลายประเภทดังนี้ 

  • วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) เป็นการขออนุญาตเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่น โดยปกติวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 5 วัน
  • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นการขออนุญาตเดินทางเพื่อท่องเที่ยวโดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องในการเดินทางครั้งนั้น ๆ  
  • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นการขออนุญาตเดินทางเพื่อทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจซึ่งบางประเทศจะรวมการอนุญาตจ้างงานอย่างถาวรไว้ในวีซ่าประเภทนี้ด้วย 
  • วีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Worker Visa) เป็นการอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวในประเทศนั้น ๆ  
  • วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) เป็นวีซ่าที่ได้รับที่ประเทศจุดหมายปลายทางโดยจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
  • วีซ่าคู่สมรสหรือคู่แต่งงาน (Spouse Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการอนุญาตให้คู่แต่งงานของผู้ถือสัญชาติประเทศนั้น ๆ  สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว 

ทั้งนี้วีซ่าแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขและเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างกัน โดยเฉพาะกรณีของการเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ส่วนใหญ่ จึงมักให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขอวีซ่าประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตทำงาน ( Work permit) ช่วยดำเนินการให้ก็จะสะดวกมากขึ้น

นอกจากการจัดการเรื่องการทำธุรกิจและใบอนุญาตทำงานแล้ว บริษัทข้ามชาติหรือบรรดานักธุรกิจที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยยังต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฏหมายธุรกิจและภาษีเพื่อจะได้สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องด้วย ซึ่งสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากบริษัทที่ รับทำบัญชี และช่วยดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ซึ่งก็จะทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้สะดวกและง่ายดายขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/