วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี มีอะไรบ้าง

การแสวงหากำไรคือเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการ ซึ่งแน่นอนว่ากว่าที่ธุรกิจจะได้มาซึ่งกำไรที่คาดหวังต้องมาจากการบริหารจัดการ กลยุทธ์การดำเนินการ รวมถึงระบบทางบัญชี (Accounting) ที่มีศักยภาพ หลาย ๆ องค์กรจึงเลือกใช้บริการ รับทำบัญชี จากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีระบบและกระบวนการที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การบริหารจัดการของผู้ประกอบการในทุก ๆ อุตสาหกรรมจะมีคุณภาพได้ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ข้อมูลด้านตัวเลขจากระบบบัญชี (Accounting) มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจาก

  1. การบันทึกด้านสินทรัพย์ขององค์กรทำให้สามารถนำมาพิจารณาด้านการลงทุนกิจการเพิ่มเติมหรือลดต้นทุนในการบริหารจัดการบางส่วนได้
  2. ตัวเลขผลประกอบการที่ดีสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจการขององค์กร อีกทั้งยังนำมาใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการในอนาคตเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรที่มากขึ้น
  3. ระบบบัญชีที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการด้านภาษีได้เนื่องจากรายการค้าแต่ละประเภทมีผลด้านภาษีแตกต่างกัน
  4. รายงานทางการเงินมีส่วนช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการดำเนินการด้านต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิตหรือขยายโปรแกรมการส่งเสริมการขายเป็นต้น
  5. รายได้ของผลประกอบการที่ดีสามารถใช้เป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในกิจการได้

จะเห็นได้ว่าเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญและระมัดระวังต่อการจัดทำด้านบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรวจสอบได้ จึงไม่แปลกที่บริษัท รับทำบัญชี ได้รับความนิยมในการใช้บริการ นั่นรวมถึง How Group Account เช่นเราด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/