ระยะเวลายื่นเสียภาษี คือตอนไหนบ้าง

ระยะเวลายื่นเสียภาษี คือตอนไหนบ้าง

ในการยื่นแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทต่อกรมสรรพากรนั้น จะมีห้วงระยะเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจและผู้มีรายได้ที่จะต้องแสดงรายการภาษีจะต้องจัดทำเอกสารแสดงต่อกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว โดยระยะเวลาในการยื่นเสียภาษี (Tax) นั้นแบ่งออกเป็นช่วงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.กรณีผู้มีรายได้ประจำซึ่งจะต้องยื่นแสดงภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด. 91และภ.ง.ด. 92  ตลอดปีที่ผ่านมาจะต้องยื่นแสดงภาษี ในช่วงเดือน มกราคม ถึงมีนาคมของปีถัดไป โดยสามารถยื่นแสดงรายการพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่สรรพการพื้นที่ทุกแห่งหรือยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ แต่หากเป็นผู้มีรายได้พึงประเมินที่จำเป็นต้องยื่นแบบเสียภาษีก่อนกำหนดประจำปีสามารถยื่นแสดงรายการเสียภาษี ภ.ง.ด. 93 ได้ภายในเดือนธันวาคมของปีที่มีรายได้เกิดขึ้นก็ได้ 

2.กรณีผู้มีรายได้เป็นคนต่างด้าว ก็สามารถยื่นแสดงรายการเสียภาษี ภ.ง.ด.95 ได้ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไปเช่นเดียวกัน

3.กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรายได้จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบเวลาบัญชี สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ได้ภายในช่วง 150 วันหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

4.ส่วนกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารพาณิชย์, บริษัทเงินทุน, บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึงจะต้องยื่นแสดงรายการเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิครึ่งปี ภ.ง.ด. 51 จะต้องยื่นแสดงรายการภาษีภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน

  1. กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบการขนส่งผ่านประเทศไทย ซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้จากฐานรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเฉพาะการขนส่งขาออกจากประเทศไทยจะต้องยื่นแสดงรายการเสียภาษี ภ.ง.ด.52 ภายใน150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
  2. กรณีที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีรายได้และต้องยื่นเสียภาษีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามแบบภ.ง.ด. 55 ภายใน 150 วันนับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

นอกจากนี้ยังมีประเภทของภาษีต่าง ๆ อีกหลายแบบที่ผู้ประกอบการ, ภาคธุรกิจ, ผู้มีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะต้องทำความเข้าใจและยื่นแสดงรายการเสียภาษีให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วนหรือหากไม่สะดวกในการดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถปรึกษากับ บริษัท รับทำบัญชี (Accounting) ซึ่งสามารถช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้แทนท่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องการยื่นแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทอีกต่อไป 

HOW GROUP ACCOUNT สามารถช่วยจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีบริษัทแทนคุณได้ หากต้องการใช้บริการหรือคำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีสามารถติดต่อได้จากช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/