ระบบบัญชีเดี่ยว คืออะไร

ระบบบัญชีเดี่ยว คืออะไร

ระบบบัญชีเดี่ยว คืออะไร

การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันนับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ ดังนั้นระบบบัญชี (Accounting) ที่มีความถูกต้องและใช้ได้จริงจึงถือเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจการที่สำคัญขององค์กร โดยเฉพาะบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นจะให้ความสำคัญต่อระบบบัญชี (Accounting) เป็นอย่างมากเพราะเกี่ยวข้องกับจำนวนที่จะต้องใช้ในการยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากร เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ระบบบัญชีที่มีความสมบรูณ์และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมาจากการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แต่สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้มีกฎบังคับด้านกฎหมายมักเลือกใช้การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีเดี่ยวมากกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าระบบบัญชีเดี่ยวจะเป็นการบันทึกรายการค้าที่สำคัญบางรายการ ไม่ใช่บันทึกทั้งหมดและเป็นการบันทึกเพียงเฉพาะด้านเดบิตหรือเครดิตเท่านั้น เพราะมีเพียงแค่

  1. สมุดเงินสดที่ใช้บันทึกรายการรับและจ่ายเป็นเงินสด
  2. สมุดบัญชีแยกประเภทซึ่งอาจเลือกใช้เฉพาะประเภทที่สำคัญเช่น สินทรัพย์หรือเจ้าหนี้
  3. สมุดรายวันทั่วไปที่ใช้บันทึกรายการค้าที่ไม่ใช่เงินสด

 แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กทราบถึงสถานะการเงินที่เป็นปัจจุบันและวางแผนสำหรับการดำเนินกิจการในรูปแบบของตนได้ แถมยังประหยัดงบประมาณด้านการวางระบบบัญชีซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย

เหรียญยังมี 2 ด้าน มาตรฐานที่แต่ละกิจการใช้ในการบันทึกบัญชีก็ยังมีความแตกต่างกัน เพราะทุกสิ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันแค่เลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่ทำก็พอและถ้าบริษัทต้องการเลือกระบบบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทของกิจการต้องใช้บริการจากบริษัทรับทำบัญชีอย่าง How Group Account

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/