ระบบบัญชีคู่ คืออะไร

ระบบบัญชีคู่ คืออะไร

งบการเงินคือรายงานทางการเงินและบัญชีที่สมบูรณ์ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่ประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการวางแผนการดำเนินกิจการในอนาคตต่อไปและงบการเงินที่มีประสิทธิภาพมาจากระบบบัญชี (Accounting) แบบบัญชีคู่ เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

หน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท คือจะต้องยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรให้ถูกต้องและตรงเดือน บริษัทจึงต้องพึ่งพาการวางระบบบัญชี (Accounting) ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามประเภทของธุรกิจเนื่องจากมีการคำนวณด้านภาษีแตกต่างกันไป เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรส่วนมากเลือกใช้คือการบันทึกบัญชีแบบบัญชีคู่ที่มีการลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันแยกประเภท รวมถึงมีเอกสารและหลักฐานทางการค้าต่างๆ ที่ถูกต้องและเป็นแบบ Real time โดยหลักการของระบบบัญชีคู่เป็นดังนี้

  1. การบันทึกบัญชีแบ่งออกเป็นตารางด้านซ้ายที่เรียกว่าเดบิตซึ่งคือด้านรายได้ ส่วนด้านขวาซึ่งเป็นยอดค่าใช้จ่ายเรียกว่าด้านเครดิต
  2. ฝั่งเดบิตใช้บันทึกรายการสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และหนี้สิน บัญชีทุน รายได้ที่ลดลง
  3. ฝั่งเครดิตใช้บันทึกรายการสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และหนี้สิน บัญชีทุน รายได้ที่เพิ่มขึ้น

โดยที่ระบบบัญชีคู่นิยมใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกันเมื่อมีความต้องการใช้งานก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที

ตามปกติแล้วความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นประจำวัน ดังนั้นข้อมูลทางด้านการเงินจึงเกิดขึ้นอย่างมหาศาล นี่จึงเป็นเหตุผลที่นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทต้องมีบริษัทรับทำบัญชีอย่าง How Group Account เข้ามาช่วยวางระบบที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามประเภทของธุรกิจให้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/