ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจมีเป้าหมายคือเพื่อแสวงหาผลกำไร ซึ่งบทบาทนี้ของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ โดยหน้าที่สำคัญของผู้ที่มีรายได้ที่มาจากกำไร หักค่าใช้จ่ายคือการยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากร และผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ทำธุรกิจ คือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่ต้องมีการยื่นภาษี (Tax) ด้วยเช่นกัน เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีประเภทหนึ่งที่ถูกบัญญัติไว้ตามกฎหมาย ถือเป็นเครื่องมือของภาครัฐตัวหนึ่งที่ช่วยในการจัดเก็บเงินรายได้จากผู้ประกอบการในแต่ละรอบระยะบัญชี (Accounting) นอกจากนี้รัฐยังสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักค่าใช้จ่ายได้ด้วย ไม่ก็เก็บจากค่าโดยสาร ค่าระวางฯ ของกิจการขนส่งระหว่างประเทศ โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีตั้งแต่ บริษัท จำกัด / บริษัทมหาชน จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคำนวณจากรายได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษี X อัตราภาษีที่กำหนด หรือที่เข้าใจกันง่ายๆ ว่าคือกำไรสุทธิที่ต้องคำนวณจากรายได้ของกิจการตามรอบบัญชี (Accounting

สรุปได้ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลคือเงินภาษีที่บริษัทจดทะเบียนต้องจ่ายให้กรมสรรพากรนั่นเอง โดยวิธีการคำนวณรายได้ส่วนนี้จะมีความซับซ้อนอยู่เสียหน่อยโดยเฉพาะการคำนวณตามเกณฑ์ของกำไรสุทธิ ซึ่งหากไม่ได้มืออาชีพมาช่วยเหลือเรื่องนี้อาจทำให้บริษัทมีการคำนวณภาษีผิดพลาดได้ และแน่นอนว่าเรา How Group Account ช่วยเหลือคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/