ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ส่วนหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองภายในประเทศเกิดจากการที่รัฐบาลได้ใช้เงินลงทุนไปในสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข เกษตรหรืออื่นๆ ซึ่งเงินลงทุนที่รัฐนำมาใช้จ่ายส่วนหนึ่งมาจากเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนหรือที่รู้จักกันว่าเงินภาษี (Tax) นั่นจึงเป็นนโยบายที่ผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องมีการเสียภาษี (Tax) เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และคำว่าผู้มีรายได้ทุกคนย่อมหมายถึงหน่วยงาน ภาคธุรกิจ บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งรายได้ของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมาจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คือภาษีประเภทหนึ่งที่ภาครัฐเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของผู้ที่ทำธุรกิจ ผลิตสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการและผู้นำเข้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ข้อนี้ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ประกอบการ หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการ ก็มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จากผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง ความหมายคือผู้ประกอบการจ่ายภาษีซื้อเมื่อซื้อสินค้า และเรียกเก็บภาษีขายเมื่อขายสินค้าในอัตราเท่าๆ กันคือ 7% สุดท้ายเมื่อถึงรอบของการทำบัญชี (Accounting) ก็ต้องมีการคำนวณผลต่างของภาษีซื้อและภาษีขายเพื่อชำระแก่กรมสรรพากร

โดยสรุปแล้วไม่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการหรือผู้บริโภคล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการต้องจ่ายภาษีไม่ใช่ตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลประโยชน์ที่ทุกคนได้รับจากหน้าที่ของเราในทางอ้อมนั่นเอง และถ้าหากต้องการรู้จักเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/