ภาษีคืออะไร

ภาษีคืออะไร?

ภาษีคืออะไร ภาษี หรือ Tax คือ เงินหรือสิ่งอื่นใดที่รัฐเรียกเก็บด้วยการบังคับด้วยกฎหมาย ซึ่งมีทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม โดยภาษีทางตรงเกิดขึ้นจากการจัดเก็บกับบริษัท ร้านค้าหรือแม้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์หลังจากที่มีการหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว โดยวันนี้จะพาไปรู้จักกับภาษีในรูปแบบของนิติบุคคล หรือที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะมีทั้งนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

  • นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ คือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย อาทิ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรของรัฐทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษี คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ ในที่นี้จะเรียกว่าเอกชน โดยภาษีหรือ Tax ที่เสีย จะมีความแตกต่างกันไปตามการคำนวณเงินรายได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
  • กำไรสุทธิ 
  • ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
  • เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศ
  • การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศ

สำหรับการเสียภาษีของแต่ละบริษัท ห้างร้าน ที่จดทะเบียนก็จะมีหลักและวิธีการคำนวณแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจและการลงทุน เนื่องจากบางแห่งได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐหรือการส่งเสริมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจและแข่งขันกันได้ โดยในแต่ละปีนิติบุคคลภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษี ทางแผนกบัญชี ( Accounting )จะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ด้วยกันทั้งหมด 2 ครั้ง นั่นก็คือ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ ตามแบบ ภ.ง.ด.51 และการเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ ตามแบบ ภ.ง.ด.50

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/