ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี

ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี มีใครบ้าง

ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี มีใครบ้าง

ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ เทคโนโลยีหรืออะไรก็ได้ในสิ่งที่เราสนใจ และโดยทั่วไปข้อมูลที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ให้ความสนใจคือข้อมูลด้านการบัญชีเพราะประโยชน์ของข้อมูลนี้มีด้วยกันหลายประการไม่ว่าจะเป็นทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจการ ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์หรือการลงทุนในอนาคต รวมถึงยังทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตได้ เรื่องของข้อมูลนี้มีความลึกซึ้งแค่ไหนหรือสำคัญอย่างไรวันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ความเคลื่อนไหวด้านการเงินหรือข้อมูลตัวเลขด้านการบัญชี (Accounting) นับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในหลาย ๆ เรื่อง ในหลากหลายมิติ ซึ่งข้อมูลด้านการบัญชี (Accounting) มีความละเอียดอ่อนตั้งแต่กระบวนการ (1) เก็บรวบรวม (Collecting) ข้อมูลรายการค้า (2) การจดบันทึก (Recording) รายละเอียดการค้า (3) การจำแนก (Classifying) รายการค้าให้เป็นหมวดหมู่ สุดท้ายคือ (4) การสรุปผล (Summarizing) ภาพรวมของข้อมูลตัวเลขที่ได้ทำไว้ออกมาเป็นงบการเงินที่ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ คืองบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและนโยบายบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงข้อมูลด้านภาษี (Tax)  ซึ่งกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดนี้จะสื่อถึงความหมายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลากหลายมิติ เช่น ทราบถึงฐานะการเงินที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้วางแผนการลงทุนในอนาคตหรือใช้เป็นข้อมูลตัวเลขให้กับผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนพัฒนาองค์กรในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้

จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางบัญชีคือหัวใจสำคัญขององค์กรในการกำหนดเส้นทางการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตและหากถามว่าใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้บ้างก็ตอบได้ว่าคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทุกคนตั้งแต่พนักงานที่จะสามารถได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่เป็นบวกไปจนถึงผู้ถือหุ้นที่พิจารณาผลประกอบการจากตัวเลขการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการลงทุน แต่ถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจในสิ่งที่ซ่อนอยู่จากข้อมูลบัญชีได้มากขึ้น How Group Account มีเทคนิคดี ๆ ที่พร้อมจะบอกคุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/