ประเภทหนังสือรับรองที่ออกให้โดยกรมสรรพากร มีอะไรบ้าง

ประเภทหนังสือรับรองที่ออกให้โดยกรมสรรพากร มีอะไรบ้าง

ภาษี (Tax) คือหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรตามกฎหมายเพื่อที่ภาครัฐสามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศต่อไป ขณะเดียวกันผู้ที่ต้องชำระภาษีก็ควรรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อให้เกิดภาระภาษีที่น้อยที่สุด เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร How Group Account จะเล่าให้ฟัง

 

ภาษี (Tax) เปรียบเสมือนหน้าที่หนึ่งของคนที่มีรายได้ที่เมื่อจ่ายไปแล้วแม้ไม่ได้ประโยชน์ตอบแทนกลับมาโดยตรงต่อผู้ที่เสียภาษีแต่จะได้ตอบแทนจากภาครัฐในทางอ้อมเช่น ระบบสาธารณะที่ดี การลดค่าครองชีพหรืออื่น ๆ ดังนั้นการรักษาผลประโยชน์ก่อนการยื่นภาษีจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เข้าข่ายของการลดหย่อนภาษี เช่น ค่าประกันหรือค่าเงินบริจาคซึ่งจะมาในรูปแบบของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ใช้ประกอบในการยื่นภาษีและสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ด้านภาษีในต่างประเทศสามารถขอหนังสือรับรองจากกรมสรรพากรได้ ประกอบด้วย

  1. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  2. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ
  3. หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  4. หนังสือรับรองการเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. หนังสือรับรองการมีสถานภาพได้เสียภาษีตามกฎหมายไทย

สรุปแล้วเมื่อภาคประชาชนมีการเสียภาษี ภาครัฐก็ตอบแทนให้ด้วยหนังสือรับรองด้านงานภาษีในบริบทต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรมด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนิติบุคคลก็ควรต้องรักษาผลประโยชน์ด้านภาษีที่มาจากระบบบัญชี (Accounting) ที่สมบูรณ์เช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขของเรื่องนี้เป็นอย่างไร How Group Account สามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่ายเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/