ประเภทของรายการทางด้านบัญชี-มีกี่ประเภท

ประเภทของรายการทางด้านบัญชี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของรายการทางด้านบัญชี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เราเคยกล่าวกันมามากแล้วก่อนหน้านี้ว่าความสนใจของบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลคือการประกอบกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร ซึ่งผลกำไรที่องค์กรได้รับจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารและการจัดการเรื่องระบบบัญชี (Accounting) ที่มีประสิทธิภาพและเอาไปใช้ได้จริงไม่ได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ในการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้จัดทำต้องรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีหรือประเภทบัญชีที่ถูกต้อง นั่นหมายถึงจะต้องมีการรวบรวมรายการที่เหมือนกันเข้าไว้ให้อยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกัน เนื่องจากรายการค้าแต่ละรายการมีการคำนวณซึ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ด้านภาษี (Tax) ที่แตกต่างกัน ซึ่งประเภทของบัญชีจะแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดหลัก ๆ คือ

 1. สินทรัพย์ (Asset) หมายถึงสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันมีมูลค่า ซึ่งผู้ถือสินทรัพย์สามารถถือเอาประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ได้ แบ่งออกเป็น
 • สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินคือเงินสด
 • สินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องคือลูกหนี้
 • สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร
 • สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
 • รายจ่ายที่จะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีถัดไป เช่น ค่าโฆษณาล่วงหน้า
 1. หนี้สิน (Liability) คือภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลภายนอกในอนาคต แบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระคืนไม่เกิน 1 ปีกับหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งมีระยะเวลาในการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี
 2. ส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) คือส่วนได้ส่วนเสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังหักหนี้สินออกแล้ว แบ่งออกเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
 3. รายได้ (Incomes) คือผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการรวมถึงผลตอบแทนอื่น ๆ แบ่งเป็นรายได้จากการขายและรายได้จากการดำเนินงาน
 4. ค่าใช้จ่าย (Expenses) คือต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดำเนินการงานหนึ่งแบ่งเป็น 
 • ต้นทุนขาย คือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการซื้อเพื่อขาย
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

คราวนี้เราก็รู้กันแล้วนะว่าประเภทของรายการบัญชีมีอะไรบ้าง ต่อไปก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการของกิจกรรมด้านการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งเรื่องที่ต้องชัดเจนและละเอียดเช่นนี้ องค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากบริษัท รับทำบัญชี ให้เข้ามาช่วยดูแลให้และหากอยากรู้รายละเอียดของแต่ละประเภทมากขึ้นอย่าลืมนึกถึง How Group Account

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/