ประเภทของภาษี มีอะไรบ้าง

ประเภทของภาษี มีอะไรบ้าง

ประเภทของภาษี มีอะไรบ้าง

หากพูดถึงภาษี หรือ Tax เชื่อว่าหลายคนอาจเบือนหน้าหนี เพราะดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเสียเหลือเกิน ทั้งยังมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกฎหมายบางข้ออยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ   Accounting จำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามกฎหมายปัจจุบันอยู่เสมอ 

ที่จริงแล้วภาษี หรือ Tax ของนิติบุคคล มีหลักเกณฑ์โดยรวมให้เข้าใจได้ง่าย ๆ อยู่ ด้วยการแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มีหลักการคล้ายกับภาษีเงินได้บุคคล หรือ ภงด.91 ภงด. 90 ที่พวกเรายื่นกันทุกปี แต่แตกต่างตรงที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะคำนวณจากผลกำไรจริง ๆ ไม่ใช่รายได้ทั้งหมดหักลดหย่อนต่าง ๆ นานา ทำให้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาษีเงินได้บุคคล กับภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ฝั่งภาษีเงินได้นิติบุคคลเสียน้อยกว่า เพราะคำนวณจากผลกำไร ไม่ใช่รายได้ 

2) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

เป็นภาษีที่ทางรัฐจะได้ภาษีที่มาจากเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับจ้างทำงาน รับจ้างทำของให้กับกิจการของเราไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อสิ้นรอบปีบัญชี ผลออกมาว่าบุคคลและนิติบุคคลเหล่านั้น ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมากกว่ายอดภาษีที่ต้องชำระในปีนั้น ๆ พวกเราก็จะมีสิทธิ์ยื่นขอภาษีคืนได้ เป็นต้น 

3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมายกำหนดไว้ว่า นิติบุคคลที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จด Vat เพื่อจ่ายภาษีให้แก่รัฐมากขึ้นตามลำดับขั้นของรายได้ ดังนั้น ภาษีประเภทนี้จึงเป็นของนิติบุคคลที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทเท่านั้น หากกิจการของท่านยังมีรายได้ต่อปีต่ำกว่านี้ก็ข้ามภาษีประเภทนี้ไปได้ 

สำหรับนิติบุคคลที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ยังไม่จด Vat ก็ควรทำตามกฎหมายให้ถูกต้อง และอย่าลืมปรับราคาสินค้าให้เหมาะสม เนื่องจากเรามีต้นทุนทางภาษีมากขึ้น 

4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

เป็นภาษีที่กำหนดไว้สำหรับบางธุรกิจเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ ธุรกิจค้าขายอสังหาริมทรัพย์ หากกิจการของท่านไม่เข้าข่ายก็สามารถข้ามภาษีประเภทนี้ไปได้ แต่หากเข้าข่าย ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีประเภทนี้โดยละเอียด

5) อากรแสตมป์ 

เป็นภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐเมื่อทำสัญญาบางชนิด เช่น การทำสัญญาเช่าที่ดิน การทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน รวมถึงสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งภาษีประเภทนี้มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างละเอียด ควรปรึกษากับฝ่ายกฎหมายหรือบริษัท รับทำบัญชี ให้ดีเสียก่อน ว่าจะต้องจ่ายอากรแสตมป์อย่างไรและจ่ายเป็นจำนวนเท่าไร เนื่องจากสัญญาแต่ละประเภท แต่ละเนื้อหานั้น มีอัตราการคิดอากรแสตมป์ที่แตกต่างกัน

การจ่ายภาษี คือ หนึ่งในหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล ดังนั้นจึงควรทำอย่างถูกต้องที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง HIG มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำบัญชี การจัดการด้านภาษี ทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจได้อีกด้วย ท่านใดสนใจรับคำปรึกษาจาก HIG สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/