บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

บัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

สำหรับกิจการที่คิดจะ จดทะเบียนบริษัท หรือได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะนิติบุคคล HIG จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่นิติบุคคลต้องจัดทำตามกฎหมายกำหนด มาอธิบายให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งประเภทของบัญชีออกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้ 

  1. บัญชีรายวัน 

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทำบัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร (แยกเลขบัญชีธนาคาร) บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขายและบัญชีรายวันทั่วไป ทั้งยังกำหนดให้นิติบุคคลทำการบันทึกรายการบัญชีเหล่านี้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดรายการ

  1. บัญชีแยกประเภท 

นิติบุคคลต้องบันทึกบัญชีตามรายการด้านล่าง ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการ 

2.1 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน 

2.2 บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 

2.3 บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 

2.4 บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ 

  1. บัญชีสินค้า 

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลบันทึกรายการภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการ หากบริษัทจ้างสำนักงานบัญชีให้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Accounting บริษัทควรตรวจสอบว่าสำนักงานบัญชีได้ทำบัญชีสินค้าให้กับทางบริษัทไว้ด้วยแล้วหรือไม่ เนื่องจากบัญชีสินค้าเป็นบัญชีที่อาจถูกละเลยจากสำนักงานบัญชี หากเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานราชการตรวจสอบพบว่าบริษัทจัดทำบัญชีไม่ครบ อาจโดนโทษปรับสูงถึง 30,000 บาท บวกกับค่าปรับรายวัน วันละ 1,000 บาท จนกว่าบริษัทจะจัดทำบัญชีได้ครบตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้เบี้ยปรับมีมูลค่ารวมสูงขึ้นอีก จึงไม่ควรเกิดข้อผิดพลาดให้เกิดโทษปรับขึ้นแต่แรกจะดีกว่า  

นอกจากบัญชีทั้ง 3 ประเภทข้างต้น บริษัทสามารถทำบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายคือ ทำเกินได้ แต่ทำขาดไม่ได้นั่นเอง 

นอกจากบัญชีทั้ง 3 ประเภทแล้ว นิติบุคคลยังมีหน้าที่ทำงบการเงินประจำปี เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย ส่วนเอกสารด้านบัญชีทั้งหมด นิติบุคคลมีหน้าที่เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยสรุปคือ ไม่ควรทิ้ง หรือทำเอกสารด้านบัญชีสูญหายไปเป็นอันขาด ทางที่ดีที่สุดควรเตรียมสถานที่เก็บรักษาเอกสารด้านบัญชีอย่างเหมาะสมในระยะยาว 

สำหรับกิจการที่กำลังมองหา บริษัท รับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญงานด้านภาษี Accounting และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ กรุณาติดต่อ HGA ตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง เพื่อขอรับคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/