รับทำบัญชี

บริษัท รับทำบัญชี แตกต่างกับพนักงานบัญชีอย่างไร

หน้าที่หนึ่งในฐานะของบริษัทจำกัดคือต้องมีการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับในภายหลัง สิ่งที่นิติบุคคลต้องทำจะมีตั้งแต่การจัดทำบัญชีแยกตามประเภททั้งบัญชีรายวัน บัญชีสินค้าหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ ต้องมีผู้รับรองบัญชีซึ่งอาจเป็นพนักงานหรือบริษัทก็ได้ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลเรื่องของการทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ต้องมีการส่งมอบเอกสารทางบัญชี ต้องมีการปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดส่งงบการเงินไปยังที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ทางบัญชี…มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการมากมาย แล้วอย่างนี้บริษัท รับทำบัญชี กับพนักงานบัญชีแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การทำบัญชี หรือ Accounting คือศิลปะของการนำความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินตั้งแต่ 

  • การรวบรวม (Collecting) ข้อมูลหรือรายการค้า 
  • การบันทึก (Recording) รายการค้าที่เกิดขึ้น 
  • การจำแนก (Classifying) ข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นหมวดหมู่
  • การสรุป (Summarizing) ข้อมูลที่ได้จากการจำแนกเป็นรายงานทางการเงิน

ซึ่งทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนด้านอื่น ๆ ต่อไป ส่วนพนักงานบัญชี หรือ Accountant คือผู้ปฏิบัติการทางบัญชีที่ช่วยวัดหรือเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีหรือภาษี (Tax) ให้กับบริษัทใช้ในการตัดสินใจหรือจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

จะเห็นได้ว่าบริษัท รับทำบัญชี คือผู้ที่เข้ามาช่วยเรื่องกระบวนการ (Process) ด้านการบัญชี ส่วนพนักงานบัญชี (People) คือบุคคลที่เข้ามาดูแลเรื่องการบัญชีของบริษัท ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการและบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าหากอยากทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/