รับทำบัญชี

บริษัท รับทำบัญชี ต้องทำอะไรบ้าง

มีหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับบริษัท รับทำบัญชี ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและสัญญาจ้างงานว่ามีการกำหนดอะไรลงไปในรายละเอียดบ้าง หากผู้ว่าจ้างเพิ่งเปิดบริษัทและ จดทะเบียนบริษัท ได้ไม่นาน ต้องการจะจ้างให้บริษัทบริการทำบัญชีทำให้ทั้งหมดจะมีรายละเอียดดังนี้

 • บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รายวัน 
 • สรุปยอดรายรับรายจ่ายประจำเดือน
 • จัดทำงบการเงินและปิดงบ
 • จัดทำและยื่นภาษีให้ทั้งหมด ภงด.1, 1ก, 3, 53, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภงด.51), ภาษีเงินได้นิติบุคคล สิ้นปี (ภงด.50) 
 • ยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)
 • ยื่นแบบใบประเมินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี
 • จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง เพื่อใช้ประกอบรายงานค่าจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม (กท.20)
ส่วนเพิ่มเติมพิเศษ
 • วางแผนภาษี
 • ตรวจสอบภาษี
 • ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งหมดนี้คืองานบริการ Accounting ในด้านการ รับทำบัญชี ซึ่งสามารถที่จะตกลงในรายละเอียดของสัญญาได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางผู้ว่าจ้าง หากพอมีความรู้ในเรื่องของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำเอง แล้วส่งส่วนที่เหลือเกี่ยวกับการยื่นภาษีต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของบริษัทบริการทำบัญชีก็ได้ ค่าจ้างก็จะถูกลง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและบุคลากรของแต่ละบริษัทว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด เพราะการที่จะจ้างพนักงานบัญชีที่สามารถทำทุกอย่างได้แม้กระทั่งการปิดงบ เชื่อได้ว่าการจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีจะคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าแน่นอน เนื่องจากนักบัญชีมืออาชีพเองก็ไม่ต่างอะไรกับอาชีพวิศวกรและแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพด้วยเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/