บริษัทรับทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง

บริษัทรับทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง

บริษัทรับทำบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ หมายถึงสิ่งที่ต้องกระทำโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ ในทุก ๆ บทบาทของการทำสิ่งใดย่อมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอ หน้าที่ของผู้ประกอบการคือต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือบทบาทของการยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญของฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ผู้ที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากรดังนั้นในฐานะบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลจึงมีหน้าที่ในการยื่นภาษีนิติบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากรายละเอียดของกิจกรรมทางการเงินที่มาจากรายการค้าเป็นประจำวันมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นกระบวนการทางบัญชี (Accounting) จึงต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ที่สำคัญคือต้องตรวจสอบได้จึงเป็นที่มาที่แทบจะทุกองค์กรต้องมีบริษัท รับทำบัญชีคอยให้คำปรึกษา เนื่องจากสามารถให้บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น 

  1. การวางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานตามประเภทของกิจการ
  2. มีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินที่สมบูรณ์
  3. ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
  4. บริการจัดทำและส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร
  5. บริการจัดทำและจัดส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม

โดยสรุปแล้วบริษัท รับทำบัญชี เปรียบเสมือนกับมือขวาทางด้านกฎหมายภาษีอากรและประกันสังคมของบริษัทเนื่องจากสามารถเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินแทนบริษัทได้ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการวางระบบบัญชีหรือบุคลากรทางด้านบัญชีแถมยังได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้ด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญเช่นนี้ต้องให้ How Group Account เข้ามาช่วยดำเนินการให้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/