รับทำบัญชี

ทำไมถึงต้องจ้าง บริษัทรับทำบัญชี

ความเคลื่อนไหวทางการเงินคือหัวใจสำคัญของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคล เนื่องจากกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทมีการดำเนินการอยู่ทุกวันซึ่งต้องกระทบกับงบการเงินที่บริษัทได้มีการจัดทำไว้ ในเมื่อกิจกรรมทางการเงินหรือการทำบัญชี (Accounting) มีการเคลื่อนไหวอยู่ทุกวัน แล้วอย่างนี้บริษัทจะทราบงบการเงินที่มีความถูกต้องได้อย่างไร เรื่องนี้ How Group Account มีคำตอบให้คุณ

หัวใจสำคัญของงบการเงินหรือรายงานทางการเงินที่ต้องมีการยื่นเสียภาษีต่อกรมสรรพากรคือความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และต้องมีการรายงานภายในเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงว่าจ้างบริษัท รับทำบัญชี มาช่วยดูแลเรื่องนี้ให้เนื่องจากมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในโครงสร้างของธุรกิจกับการจำแนกประเภทบัญชีให้ถูกต้องได้มากกว่าการมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีของบริษัททำเอง อีกทั้งการมีบริษัท รับทำบัญชี เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ บริษัทยังได้ประโยชน์ด้านอื่นด้วยเช่น ผู้บริหารสามารถได้รับรายงานทางการเงินของบริษัททีถูกต้องเพื่อสามารถวางแผนการดำเนินการในอนาคตได้ หรือช่วยลดต้นทุนพนักงานได้เพราะบริษัทที่ว่าจ้างมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ทำให้รายงานทางการเงินมีความสมบูรณ์แบบมากกว่า ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการทำบัญชี (Accounting) ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ว่าบริษัทไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลสำคัญใดๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือการออกใบกำกับภาษีต่างๆ

สรุปคือสาเหตุที่นิติบุคคลส่วนใหญ่จะว่าจ้าง Outsource เพื่อเข้ามาช่วยดูแลด้านการทำรายงานทางการเงินให้เพราะว่า Outsource สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในการทำกิจกรรมกับกรมสรรพากร เช่น การยื่นแบบประจำเดือนหรือประจำปีได้ รวมถึงมีระบบในการบริหารจัดการด้านงบการเงินที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และนำมาใช้ได้จริงนั่นเอง และถ้าหากคุณกำลังมองหาตัวแทนคุณภาพด้านนี้ How Group Account เราช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/