รับทำบัญชีรายเดือน

ทำไมถึงต้องจ้างเรา รับทำบัญชีรายเดือน

ทำไมถึงต้องจ้างเรา รับทำบัญชีรายเดือน

สิ่งหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโตของบริษัทก็คือรายงานผลการดำเนินงานที่สามารถบอกได้ว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่บริษัทได้ทำมาตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดไตรมาสหรือตลอดปีตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือของการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้รายงานผลการดำเนินงานยังสามารถนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วยและสิ่งที่เราเรียกว่าผลการดำเนินงานนี้มาจากระบบบัญชี (Accounting) ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ว่ากันตามหลักสากลแล้วบริษัทที่มีการ  จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นจะต้องมีระบบทางด้านบัญชีที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากเรื่องของบัญชีนั้นเปรียบได้กับศิลปะแขนงหนึ่งของ

  1. การเก็บรวบรวม (Collecting) ข้อมูลหรือรายงานการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน ซึ่งต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการ เช่นสัญญาซื้อ-ขายหรือหลักฐานการรับเงิน
  2. การจดบันทึก (Recording) รายละเอียดการค้าที่เกิดขึ้นในระบบบัญชีรายวันขั้นต้นอย่างถูกต้องตามหลักของการบัญชีที่ได้รับการรองรับ เช่น ใบวางบิล ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน
  3. การจำแนก (Classifying) รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของบัญชี เช่น หมวดทรัพย์สิน หมวดหนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย 
  4. การสรุปผล (Summarizing) ที่เกิดจากการนำหมวดหมู่รายการค้าต่าง ๆ ที่บริษัทได้บันทึกไว้อย่างเป็นระบบนำมาประมวลผลการดำเนินการตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดไตรมาหรือตลอดปี ในรูปแบบของงบกำไร-ขาดทุน

ซึ่งการทำระบบบัญชีร่วมกันตลอดทั้งกระบวนการจะทำให้บริษัททราบถึงฐานะการเงินที่เป็นปัจจุบันได้ ส่งผลให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม รักษาและบริหารทรัพยากรองค์รวมของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้งบกำไร-ขาดทุนที่ได้ยังมีส่วนช่วยในการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุนได้ด้วย

จะเห็นได้ว่าการทำบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบก่อให้เกิดคุณูปการกับบริษัทในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการในการจัดระเบียบด้านการบัญชี (Accounting) ให้เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงป้องกันการทุจริตนั้นจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการทุกวันอย่างระมัดระวังและรอบคอบ บริษัทโดยมากจึงจำเป็นต้องผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงคือบริษัท รับทำบัญชี นั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าเพราะอะไรจึงต้องให้เรา How Group Account รับทำบัญชีรายเดือนให้กับคุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/