จดทำรายงานงบการเงิน

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี จดทำรายงานงบการเงิน

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี จดทำรายงานงบการเงิน

ความเคลื่อนไหวทางการเงินคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กร เพราะเงินลงทุนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเป็นข้อมูลที่จะทำให้องค์กรทราบได้ว่าควรดำเนินกิจกรรมขององค์กรไปในทิศทางใด นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เงินลงทุนหรือกระแสเงินสดเท่านั้นที่สำคัญในการจะนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจแต่ความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนและตรวจสอบได้คือทั้งหมดที่ต้องใช้ร่วมกันซึ่งเรียกว่า ‘งบการเงิน’ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

งบการเงิน คือรายงานทางการเงินและการประมวลผลจากระบบบัญชี (Accounting) อย่างมีแบบแผน เพื่อใช้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดขององค์กรในแต่ละรอบบัญชี (Accounting) ซึ่งทั้งหมดเกิดจากกระบวนการตั้งแต่ 

  1. การรวบรวม (Collecting) รายการค้า
  2. การบันทึก (Recording) รายการค้า
  3. การจัดหมวดหมู่ (Classifying) รายการค้าให้ถูกประเภทของบัญชี และ
  4. การสรุปผล (Summarizing) ตัวเลขกิจกรรมทางบัญชีออกมาเป็นรายงานทางการเงินที่มีการคำนวณอัตราภาษี (Tax) เรียบร้อยแล้วซึ่งเรียกว่างบการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและนโยบายบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยที่ข้อมูลทางการเงินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการใช้ตัดสินใจเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในอนาคต ในทางกลับกันหากข้อมูลงบการเงินที่ได้มีภาพรวมเป็นลบผู้บริหารอาจใช้ในการตัดสินใจควบคุมต้นทุนหรือชะลอการลงทุนก็ได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าการจัดทำงบการเงินต้องใช้ความละเอียด แม่นยำ รวมถึงต้องมีการตรวจสอบได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้บริการจากมืออาชีพให้เข้ามาช่วยดูแลซึ่งก็คือบริษัท รับทำบัญชี นั่นเอง ซึ่งเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรเช่นนี้เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้ 

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/