วีซ่าทำงาน

ทำไมชาวต่างชาติ ถึงต้อง ขอ วีซ่าทำงาน

วีซ่า คือ เอกสารที่ระบุถึงตัวตนของบุคคลต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่นั้น ๆ หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับบัตรประชาชน โดยในวีซ่าจะต้องกำหนดระยะเวลาในการเข้าพื้นที่หรือประเทศนั้นด้วย ซึ่งวีซ่าแต่ละแบบก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเข้าประเทศของบุคคลนั้น เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงานและธุรกิจ เป็นต้น 

ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจและทำงานในประเทศไทยจำนวนมาก หากต้องการวีซ่าทำงานระยะเวลา 1 ปี จะต้องมีใบอนุญาตในการทำงานเสียก่อนจึงจะสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ หากชาวต่างชาติที่ไม่เคยเดินทางเข้ามาประเทศไทยหรือเพิ่งจะมาครั้งแรกนั้นจะต้องขอวีซ่าแบบ Immigration Non-B เสียก่อน ซึ่งจะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 3 เดือน จากนั้นค่อยขอใบอนุญาตเข้าทำงานหรือ Work permit โดยใบอนุญาตในการทำงานนั้นจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ 1 ปี แต่วีซ่าจะยังให้อยู่ได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น หากต้องการจะได้วีซ่าทำงาน 1ปี จะต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า 1 ปี หลังจากที่ได้รับวีซ่าแบบ Immigration Non-B และ หนังสืออนุญาตเข้าทำงาน จากนั้นให้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

โดยรายละเอียดและเอกสารในการยื่นขอนั้นมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนมาก หากได้บริษัท รับทำบัญชี เป็นตัวกลางในการจัดทำให้จะดีกว่าการไปยื่นเรื่องด้วยตนเอง เพราะถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นลูกจ้างจะต้องได้รับหนังสือรับรองการจ้างงานหรือสัญญาจ้าง พร้อมคำชี้แจงจากนายจ้างถึงเหตุผลที่ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวนี้มาประกอบในการยื่นขออนุญาต รวมถึงหลักฐานการเสียภาษี (Tax) ของชาวต่างชาติขณะที่ได้รับค่าจ้างในช่วงที่ได้รับวีซ่าแบบ Immigration Non-B ด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/