จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ คืออะไร

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ คืออะไร

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ คืออะไร

ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทหรือมีสถานะเป็นนิติบุคคลว่า คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคคลที่ 3 ถึงความสามารถด้านการดำเนินกิจการและการชำระหนี้ของบริษัทด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้บอกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการตั้งแต่แรก แต่พอเวลาผ่านไปบริษัทมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทจึงต้องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมซึ่งจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกิดจากหลายสาเหตุเช่น เดิมทีจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อมาเมื่อกิจการการเป็นที่ปรึกษาดีขึ้น บริษัทจึงต้องการขยายฐานกิจการด้านการเขียนหนังสือให้ความรู้ด้วย นี่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ซึ่งส่งผลต่อรายงานทางการเงินที่ต้องผ่านกระบวนการด้านบัญชี (Accounting) และภาษี (Tax) เป็นลำดับต่อมา บริษัทจึงต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่

  1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระของการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของบริษัทและจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิด้วย
  2. ต้องมีการลงมติด้วยเสียงข้างมากที่ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
  3. ยื่นคำร้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

จะเห็นได้ว่าสาเหตุของการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทเกิดจากความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจทุกคน ส่วนใครที่ต้องการความก้าวหน้าด้านผลประกอบการก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการทำบัญชี (Accounting) ซึ่งเรื่องนี้ How Group Account ช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/