จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT registration) คืออะไร

ผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี (Tax) และหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างถูกกฎหมายโดยเฉพาะกิจการที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่ได้ จดทะเบียนบริษัท คือการชำระภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากรตามกำหนด ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added Tax – VAT คือปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะวัดได้ว่าบริษัทมีผลประกอบการเป็นอย่างไร เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) คือภาษีที่ถูกเก็บจากการซื้อ – ขายสินค้า หรือบริการภายในประเทศ รวมถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันทุกคนจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากการคำนวณเรื่องภาษีซื้อ และภาษีขายก่อนจะมาเป็นจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีให้ต่อกรมสรรพากรสามารถบ่งบอกถึงศักยภาพของบริษัทได้ ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นธุรกิจที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท/ปี จะต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมีมูลค่าจากการดำเนินการของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาท หรือกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากบริษัทมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทก็ควรต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับทั้งลูกค้าและกับบริษัทเอง

สรุปคือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทก็เพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษี (Tax) ที่เกิดจากการดำเนินการด้านการบัญชี (Accounting) ที่จะต้องมีการยื่นรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายต่อกรมสรรพากรทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป…จะว่าไปเรื่องของการทำงบการเงินหากไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลให้อาจเป็นสาเหตุทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์จากการดำเนินการก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/