จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (Establishment of Company) คืออะไร

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (Establishment of Company) คืออะไร เป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คือความต้องการในการแสวงหาผลกำไร…กำไรมาจากรายได้หักค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นนักธุรกิจจะต้องมีเงินสักก้อนไว้ลงทุน ซึ่งการหาเงินก้อนจะไม่ใช่เรื่องยากหากว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคล เนื่องจากสถานะนี้สามารถเป็นหลักประกันให้กับผู้ลงทุนได้ว่าเรามีความสามารถเพียงพอในการดำเนินกิจการและการชำระหนี้ ดังนั้นทางเลือกที่สำคัญในการตั้งต้นเพื่อแสวงหาผลกำไรคือการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การ จดทะเบียนบริษัท มีความสำคัญกับธุรกิจที่ต้องการการเจริญเติบโต และเป็นประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตตลอดจนผู้ลงทุนให้ได้รับความไว้วางใจทั้งความสามารถในการดำเนินกิจการและความสามารถด้านการชำระหนี้ โดยที่การ จดทะเบียนบริษัท จะต้องมีผู้ลงทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ถึงจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยต้องทำตามขั้นตอนตั้งแต่ 

(1) ตรวจและจองชื่อบริษัท 

(2) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

(3) ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นบริษัทพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 

หลังจากนั้นนายทะเบียนจึงจะมอบหนังสือรับรองบริษัทให้เป็นหลักฐานในการเป็นสถานะนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สรุปคือการเปลี่ยนสถานะธุรกิจเป็นนิติบุคคลอาจไม่ยุ่งยาก แต่หลังจากนั้นย่อมมีภาระหน้าที่ในฐานะใหม่ตามมาไม่ว่าจะเป็น การจัดทำบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบ ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชี (Accounting) มีการตรวจสอบงบการเงิน มีรายงานงบการเงิน ตลอดจนการยื่นส่งภาษี (Tax) ตามระยะเวลาทั้งรายเดือนและรายปีตามที่สรรพากรกำหนด ซึ่งเรื่องนี้มืออาชีพอย่างเรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้ 

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/