งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คืออะไร

งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คืออะไร

งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คืออะไร

แม้ว่าบริษัทโดยทั่วไป มักจะเลือกใช้บริการบริษัท รับทำบัญชี เพื่อดูแลงานด้าน Tax และ Accounting แต่ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการเอง ก็ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tax และ Accounting ติดตัวไว้ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อกิจการของตนเอง 

หนึ่งในข้อสงสัย ที่หลายคนมักซักถามกับทางบริษัท รับทำบัญชี ก็คือ งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คืออะไร ต้องกำหนดให้เป็นแบบไหนจึงจะถูกต้องที่สุด HGA จึงขอแชร์ความรู้ในส่วนนี้ให้เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง 

งวดบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชี คือ การบันทึกรายการด้านบัญชีประเภทต่าง ๆ เป็นรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยรอบระยะเวลานั้นจะเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ แต่กฎหมายกำหนดไว้ให้ 1 งวดบัญชี ยาวนานสุดไม่เกิน 12 เดือน และกิจการสามารถกำหนดได้เอง ว่าจะเริ่มต้นงวดบัญชีวันที่เท่าไร เช่น บริษัท A กำหนดงวดบัญชีตามปฏิทินสากล โดยเริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ส่วน บริษัท B ต้องการกำหนดงวดบัญชีตามบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเริ่มวันที่ 1 เมษายนและสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม แน่นอนว่า บริษัท B สามารถกำหนดงวดบัญชีตามบริษัทแม่ได้เลย ไม่ผิดข้อกำหนดทางกฎหมายแต่อย่างใด 

เมื่อกิจการกำหนดงวดบัญชีได้แล้ว การทำเอกสารด้านบัญชีของกิจการนั้นก็จะดำเนินไปตามรูปแบบที่กำหนด สำนักงานบัญชีควรรับทราบข้อกำหนดนี้จากทางกิจการ เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องตรงกัน เช่น การจัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างตรงเวลา 

อย่างไรก็ตาม งานด้านบัญชี ภาษีและการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ดังนั้นบริษัทจึงควรใช้สำนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติครบ และพึ่งพาได้ในยามเกิดปัญหา ทั้งยังควรให้คำแนะนำก่อนเกิดความผิดพลาด เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้อีกด้วย 

บริษัทไม่ควรลืมว่าการบันทึกรายงานทางบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารงาน การวางแผนต่าง ๆ ภายในองค์กร มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย งานบัญชีจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจ หากองค์กรใดสนใจขอรับคำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและการดำเนินการทางธุรกิจ สามารถติดต่อ HGA ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อรับบริการจากเรา

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/