งบดุลประกอบด้วยอะไรบ้าง

งบดุลประกอบด้วยอะไรบ้าง

งบดุลประกอบด้วยอะไรบ้าง

การประกอบกิจการใด ๆ จะต้องเกิดการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งสินทรัพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งด้านการลงทุนของนิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ที่มีไว้เพื่อการดำเนินการ ส่วนรายละเอียดที่ว่าสินทรัพย์ที่มีจะก่อให้เกิดรายได้มากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการด้านบัญชี (Accounting) ของบริษัทว่าจะมีประสิทธิภาพที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทได้เพียงไร เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

 

งบการเงินอันประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุทางการเงินมีความสำคัญต่อผู้บริหารขององค์กรในการนำไปใช้เพื่อการบริหารและจัดการองค์กรให้มีการเติบโตและก้าวหน้า งบทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่เป็นประจำวันได้ชัดเจนที่สุดก็คืองบดุลที่แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของซึ่งประกอบไปด้วย

  1. สินทรัพย์อันเป็นทรัพยากรที่บริษัทครอบครองอยู่แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่แม้เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้แต่มีมูลค่าต่อกิจการเช่น อาคารหรือที่ดิน
  2. หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานในอนาคตได้แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือต้องชำระภายใน 1 ปีกับหนี้สินไม่หมุนเวียนคือมีระยะเวลาในการใช้คืนมากกว่า 1 ปี
  3. ส่วนของเจ้าของคือสิ่งที่มีมูลค่าของสินทรัพย์ที่หักหนี้สินแล้วของกิจการถือเป็นส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าของกิจการ

อาจกล่าวได้ว่าหากองค์กรต้องการทราบฐานะทางการเงินในวันที่เป็นปัจจุบันขององค์กรจะต้องพิจารณาจากงบดุลจึงจะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด ขณะเดียวกันเพื่อให้องค์กรสามารถมองเห็นฐานะทางการเงินของบริษัทในภาพรวมจะต้องพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ซึ่งงบการเงินที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภทต้องอาศัยบริษัท รับทำบัญชี ให้เข้ามาช่วยวางระบบให้ หนึ่งในนั้นคือ How Group Account ที่มีบริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจรด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/