งบการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

งบการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

งบการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ระบบบัญชี (Accounting) ที่มีคุณภาพสามารถบอกถึงสถานะทางการเงินในปัจจุบันขององค์กรและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนในการดำเนินการได้ นั่นก็เพราะจากการประมวลผลทางด้านการเงินออกมาเป็นงบการเงินนั้นทำให้ผู้บริหารขององค์กรมองเห็นภาพรวมฐานะของกิจการจึงสามารถนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ทุกๆ องค์กรจะให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลเพราะผลการดำเนินงานที่ดีมีผลต่อทั้งชื่อเสียงและความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคตและผลการดำเนินงานจะออกมาในรูปแบบไหน สามารถปรับแผนการทำงานได้ทันต่อสถานการณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับงบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องประกอบไปด้วย

  1. งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งบอกได้ถึงฐานะทางการเงินของกิจการอย่างเช่น สินทรัพย์มีมูลค่าเท่าใดหรือมีหนี้สินที่ยังไม่ชำระอยู่เท่าใด
  2. งบกำไร-ขาดทุน จะเป็นงบทางการเงินที่บอกถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการที่เชื่อมโยงให้ทราบว่าองค์กรยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่
  3. งบกระแสเงินสดจะเป็นส่วนที่แสดงถึงการเดินทางของเงินสดว่ารับมาหรือจ่ายไปเท่าใดซึ่งมีผลต่อการพิจารณากิจกรรมหรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท
  4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่เกิดจากสินทรัพย์หักหนี้สินว่ายังคงเหลือเท่าใด
  5. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะมีรายละเอียดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

สรุปคือรายงานทางการเงินที่แสดงถึงงบทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้นหากมีความสมบูรณ์ ผู้ประกอบการจะสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้และเนื่องจากข้อมูลด้านการเงินมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและเป็นประจำทุกวัน องค์กรจึงต้องให้บริษัท รับทำบัญชี เข้ามารับผิดชอบด้านนี้ให้ อย่างบริษัท How Group Account ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเป็นตัวแทนของบริษัทดำเนินการด้านการบัญชีและภาษีอย่างมีคุณภาพ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/