งบการเงิน

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน คืออะไร? งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่แสดงถึงฐานะทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งบการเงินรายไตรมาส, งบการเงินรายครึ่งปี หรืองบการเงินรายปี เป็นต้น โดยงบการเงินจะประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  • งบดุล คือ งบที่แสดงถึงการเงินของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์, หนี้สิน รวมถึงส่วนของเจ้าของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
  • งบกำไรขาดทุน คืองบการเงินที่แสดงถึงผลกำไรหรือผลขาดทุนของบริษัท ในการดำเนินกิจการที่ผ่านมา ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายรับและรายจ่าย หากรายรับมากกว่ารายจ่าย แสดงว่าบริษัทมีกำไร ในทางกลับกัน หากรายรับน้อยกว่ารายจ่าย แสดงว่าบริษัทขาดทุน
  • งบกระแสเงินสด คืองบที่แสดงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่เป็นเงินสด โดยงบกระแสเงินสดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินกิจการ ลงทุนและการจัดหาเงิน
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ คืองบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการในรอบบัญชีนั้น ๆ 
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือการแสดงข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้แสดงในงบการเงิน เช่น Tax Note from Tax Expert หรือ ภาษีในงบการเงิน

Accounting ทำไมต้องจัดทำงบการเงิน 

ใครที่ จดทะเบียนบริษัท จะต้องจัดทำงบการเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกรายงานทางบัญชีและเป็นรายงานต่อทางราชการ ทำให้รู้ถึงผลการดำเนินกิจการที่ผ่านมารวมไปถึงงบการเงินของบริษัทว่ามีความมั่นคงหรือไม่ ตลอดจนนำข้อมูลงบการเงินทั้งหมดมาจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการดำเนินกิจการให้ดีขึ้น เช่น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น, การเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนที่ทำกำไรได้ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก หากไม่มีการบันทึกข้อมูลและทำงบการเงินออกมา ก็จะไม่สามารถรู้ถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบันได้เลย

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/