งบการเงินส่วนบุคคล คืออะไร

งบการเงินส่วนบุคคล คืออะไร

งบการเงินส่วนบุคคล คืออะไร

หลายคนรู้จักงบการเงินในรูปแบบงบการเงินนิติบุคลคลเป็นอย่างดี ซึ่งเอกสารนั้นมักจดทำขึ้นโดยบริษัท รับทำบัญชี ถือเป็นเอกสารที่มีหน้าที่ และบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งสามารถใช้เป็นเอกสารยื่นขอกู้เงินต่อสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนเพิ่ม หรือใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาด และวางแผนการบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ภายในงบการเงินของนิติบุคคล จะมีทั้งข้อมูลด้าน Accounting และ Tax มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปตามขนาด และลักษณะธุรกิจ แต่งบการเงินส่วนบุคคลเรียบง่ายกว่านั้น แม้ว่าจะมีองค์ประกอบคล้ายกันก็ตาม 

งบการเงินส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 1. งบดุลส่วนบุคคล ซึ่งจะแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลนั้น 2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งจะแสดงรายรับ-รายจ่ายของบุคคลนั้น

ตัวอย่างทรัพย์สิน ก็เช่น เงินฝาก กองทุนรวม หุ้น สลากออมสิน ทองคำ ส่วนตัวอย่างหนี้สิน ก็เช่น หนี้กู้ซื้อบ้าน หนี้กู้ซื้อรถ หนี้บัตรเครดิต และหนี้อื่น ๆ ซึ่งบุคคลนั้นต้องชำระหนี้เป็นประจำ 

เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินที่มีอยู่แล้วพบว่าหนี้สินมีจำนวนมากกว่า ก็จะสามารถตีความได้ว่าสถานะการเงินของบุคคลนั้นมีความมั่นคงน้อยมาก ควรเพิ่มทรัพย์สินหรือลดหนี้สินลง หรือจะทำทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปก็ได้ เพื่อกู้สถานการณ์ให้สถานะการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น 

ตัวอย่างรายได้ ก็เช่น เงินเดือน เงินค่าจ้าง โบนัส กำไรจากการค้าขาย ตัวอย่างรายจ่าย ก็เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างรายรับ กับรายจ่าย หากรายจ่ายสูงกว่ามาก ก็ควรระมัดระวังการใช้จ่ายเงินมากขึ้น หรือจะเลือกเพิ่มรายได้ก็ยังได้ ทำทั้งสองอย่างคือ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็จะยิ่งดีต่อสถานะการเงินของบุคคลนั้นเอง 

จากคำอธิบายข้างต้น จะสังเกตได้ว่างบการเงินส่วนบุคคลมีหน้าที่คล้ายกับงบการเงินนิติบุคคล นั่นคือ ทำหน้าที่ช่วยให้การวางแผนการเงินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น เพราะได้รับข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง บ่งบอกสถานะการเงินในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่ทำงบการเงินส่วนบุคคลแล้วพบว่าตนเองมีความมั่งคั่งในระดับหนึ่ง ก็สามารถตัดสินใจวางแผนเพิ่มความมั่งคั่งเป็นลำดับต่อไปได้ แต่สำหรับผู้ที่ทำแล้วพบว่าตนเองมีความมั่นคงทางการเงินน้อยมาก ก็ควรจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน แล้วค่อย ๆ สะสมความมั่งคั่ง ให้กลับมามีความมั่นคงอีกครั้งได้เช่นเดียวกัน ถือว่างบการเงินส่วนบุคคลเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/