งบการเงินบริษัท มีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง

งบการเงินบริษัท มีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง

งบการเงินบริษัท มีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง

การทำบัญชี (Accounting) คือศิลปะของการรวบรวมข้อมูลรายการค้า การบันทึกรายการค้า การจัดหมวดหมู่รายการค้าให้ถูกตามประเภทของบัญชีและการสรุปข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นงบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อการใช้งานและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญต่อบริษัทที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งตามกฎหมายที่ต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าการทำบัญชี (Accounting) ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันของกิจกรรมด้านบัญชีอย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ดังนั้นขั้นตอนก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นงบการเงินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบดังนี้

  1. วิเคราะห์เอกสารหรือหลักฐานรายการค้าอย่างรอบคอบก่อนนำเข้าข้อมูลในระบบ
  2. บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันหรือผ่านระบบทางด้านบัญชีที่องค์กรวางไว้ให้
  3. ผ่านรายการจากสมุดรายวันลงในบัญชีแยกประเภทตามหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
  4. จัดทำงบทดลองก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่ได้ดำเนินการในระบบและปรับปรุงเป็นงบทดลองหลังการปรับปรุงก่อนการสรุปเป็นงบการเงินที่สมบูรณ์

โดยที่การดำเนินกิจกรรมทั้ง 4 ข้อข้างต้นต้องทำอย่างครบถ้วนและถูกต้องในทุก ๆ รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันเพื่อให้ฐานะทางการเงินที่แสดงออกมามีความชัดเจนมากที่สุด

กล่าวโดยสรุปคือเพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริษัทได้แสดงออกมาอย่างถูกต้องและชัดเจนจึงต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ระมัดระวังและทำให้ครบถ้วน ซึ่งตามปกติแล้วความเคลื่อนไหวทางการเงินมีอยู่ตลอดเวลาและทุกวัน บริษัทส่วนใหญ่จึงต้องให้บริษัท รับทำบัญชี เข้ามาช่วยวางระบบทางบัญชีให้ อย่างบริษัท How Group Account ที่นอกจากมีบริการด้านนี้แล้วยังมีบริการด้านบัญชีอื่น ๆ ที่องค์กรควรปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/