วิชาบัญชี

ความหมายของ วิชาบัญชี ในทางธุรกิจ คืออะไร

ความหมายของ วิชาบัญชี ในทางธุรกิจ คืออะไร

คำว่าปัจจัยสี่ อันประกอบไปด้วย เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหารและยารักษาโรคซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันเนื่องจากยุคสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้คนเราต้องอาศัยสินค้าหรือบริการเพื่อการอุปโภคและบริโภค นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า ‘ธุรกิจ’ เพื่อเข้ามาเติมเต็มทั้งการผลิต การจัดหา การซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการตลอดจนการแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองและเติมเต็มต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและหัวใจของธุรกิจคือการคงไว้ซึ่งกิจกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในทุก ๆ อุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจที่มีการ จดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลจะให้ความสำคัญกับตัวเลขทางการเงินที่สื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการดำเนินกิจการ ซึ่งในทางธุรกิจเรื่องของทางด้านการบัญชี (Accounting) มีบทบาทสำคัญหลัก ๆ 3 ประการคือ

  1. บทบาทด้านการวางแผนการดำเนินงาน หมายถึงข้อมูลด้านการเงินที่ได้สามารถนำไปใช้กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการซึ่งมีตั้งแต่แผนงานระยะสั้น (ไม่ถึง 5 ปี) ระยะกลาง (5 – 7 ปี) และระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ที่ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของภาษี (Tax) เพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้
  2. บทบาทในการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลทางด้านบัญชี (Accounting) หรือการเงินมีส่วนช่วยในการกำหนดราคาขาย ต้นทุนหรือรายได้ที่ควรจะเป็นได้ และหากข้อมูลตัวเลขมีประสิทธิภาพก็จะช่วยในการควบคุมหรือปรับใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บทบาทในการตัดสินใจ หมายความว่าเมื่อองค์กรต้องประสบกับปัญหาด้านใดด้านหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการดำเนินกิจการ ข้อมูลตัวเลขที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได้นี้จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทางเลือกให้องค์กรเดินหน้า ชะลอหรือถอยหลังเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

โดยรวมก็คือเรื่องของตัวเลขทางการเงินมีบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในทุก ๆ มิติ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏออกมาต้องแม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและกฎหมาย ทว่าความสำคัญของเรื่องนี้จะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ตัวเลข แต่เป็นการดำเนินการทั้งระบบที่เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทรับทำบัญชีอย่างเรา How Group Account เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/