ความหมายของงบการเงิน คืออะไร

ความหมายของงบการเงิน คืออะไร

ความหมายของงบการเงิน คืออะไร

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ‘เงิน’ คือปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต บางคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน บางคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำเงินให้ออกดอกออกผลด้วยการลงทุนด้านหน่วยการเงิน ส่วนในมุมของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นจะให้ความสนใจกับเรื่องของ ‘การเงิน’ ที่หมายถึงการจัดหา แบ่งปันหรือการใช้ทรัพยากรเงินโดยมีการคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

กุญแจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือการรายงานทางด้านการเงินและการบัญชี (Accounting) ที่มีแบบแผนอันแสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดขององค์กรในแต่ละงวดบัญชีได้ ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่างบการเงินโดยที่งบการเงินเกิดจากการทำงานของกระบวนการด้านบัญชี (Accounting) ตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการค้า การบันทึกรายการการค้า การจัดหมวดหมู่รายการค้าให้ถูกประเภทบัญชี ตลอดจนการสรุปผลกิจกรรมของการเงินออกมาในรูปแบบงบการเงินที่มีทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและนโยบายบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

  1. นำเสนอฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินการและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินขององค์กร
  2. ทราบถึงผลงานการบริหารของฝ่ายบริหารว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ และ
  3. แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ซึ่งประโยชน์จากงบการเงินนั้นมีความสำคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ใช้ข้อมูลงบการเงินประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เจ้าหนี้การค้าหรือว่าที่เจ้าหนี้จะวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกหนี้ ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ก่อนการให้กู้ยืมเงินและโดยเฉพาะผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับงบการเงินประกอบการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

สรุปก็คืองบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและตรวจสอบได้เป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจในทุก ๆ อุตสาหกรรมและเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนอยู่มาก องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการจากมืออาชีพอย่างบริษัท รับทำบัญชี เช่นเรา How Group Account ให้เข้ามาช่วยคุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/