การ จดทะเบียนพาณิชย์ มีวิธีทำอย่างไร

การ จดทะเบียนพาณิชย์ มีวิธีทำอย่างไร

การจัดตั้งบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็นต้องดำเนินการและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง หนึ่งในขั้นตอนสำคัญ คือการ จดทะเบียนบริษัท ซึ่งองค์กรจำนวนมากนิยมใช้บริการจากบริษัท  รับทำบัญชี ซึ่งมีความถนัด เชี่ยวชาญในเรื่องของ Accounting ภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์ 

วิธีการ จดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความชำนาญอยู่สักหน่อย HIG จึงขอสรุปย่อให้เข้าใจง่าย ภายใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

  1. จองชื่อเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ 

การจองชื่อจะเลือกทำแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ก็ได้ โดยการจองชื่อแบบออฟไลน์ คือ ไปติดต่อด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่อยู่ใกล้กับเราที่สุด ในกรณีอยู่ต่างจังหวัด ต้องไปติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด สำหรับการจองชื่อแบบออนไลน์ เข้าไปทำรายการได้ที่ www.dbd.go.th

 

  1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อยื่นต่อนายทะเบียน 

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือแสดงความต้องการจัดตั้งบริษัท โดยจะระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลของผู้ก่อตั้ง ซึ่งหนังสือนี้จำเป็นต้องยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัทที่ได้จองไว้ในขั้นตอนแรก 

 

  1. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยปกติ กำหนดการประชุมจะจัดหลังออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน โดยวาระการประชุมมักประกอบด้วย การตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท การเลือกตั้งคณะกรรมการ การเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การรับรองสัญญาที่ผู้ก่อตั้งทำขึ้นก่อนการจดทะเบียนธุรกิจ การกำหนดค่าตอบแทน ไปจนถึงการกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ 

 

  1. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 

ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประชุม บริษัทต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีล่าช้า หรือเกิดเหตุขัดข้อง ต้องย้อนกลับไปจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง สำหรับบริษัทที่พร้อมจดทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียมคร่าว ๆ มีดังนี้ 

  • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนจำนวนแสนละ 50 บาท ขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ คิดจากเงินทุนจำนวนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท 
  • ค่าธรรมเนียมในการออหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 
  • ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท 

 

  1. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้ ก็ถือว่าการจดทะเบียนได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปโดยมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐได้อย่างเต็มที่ 

จากขั้นตอนข้างต้น เชื่อว่าหลายท่านมองว่าเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน แต่หากมอบหน้าที่เหล่านี้ให้ผู้ชำนาญการอย่าง HGA เป็นผู้ดำเนินการแทน ท่านจะไม่รู้สึกยุ่งยากอีกต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/