การแบ่งประเภทของธุรกิจ

การแบ่งประเภทของธุรกิจในทางบัญชีและการจัดทำบัญชี มีอะไรบ้าง

การแบ่งประเภทของธุรกิจในทางบัญชีและการจัดทำบัญชี มีอะไรบ้าง

ความต้องการของผู้ประกอบการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ซึ่งสินทรัพย์และหนี้สิน การทราบถึงตัวเลขของผลประกอบการเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ตลอดจนต้องการให้ได้มาซึ่งผลกำไรจากการประกอบการ ทั้งหมดล้วนมาจากผลงานของการจัดทำบัญชี (Accounting) ทั้งสิ้น แต่ความสำคัญของการจัดทำบัญชี (Accounting) สำหรับแต่ละประเภทของธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไป เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ความสำคัญของการทำบัญชีให้ตรงกับรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของธุรกิจในทางบัญชีจะมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันคือ

  1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship) – คือกิจการที่มีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของอาจมีการทำเพียงบัญชีรายรับ รายจ่ายแบบง่าย ๆ ได้ แต่หากมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีการเสียภาษีก็ต้องดำเนินการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) – คือธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำการค้าร่วมกันโดยมีการแบ่งกำไรจากการดำเนินการที่ได้ 
  3. บริษัทจำกัด (Company Limited) – คือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ซึ่งมีผู้ร่วมลงทุนประกอบการด้วยกันอย่างน้อย 3 คนและมีการแบ่งหุ้นกันซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบจำกัดตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
  4. บริษัทมหาชน จำกัด (Public Company Limited) – เป็นองค์กรที่มีผู้จัดตั้งร่วมกัน 15 คนขึ้นไป มีบุคคลธรรมดาถือหุ้นบริษัท 100 คนขึ้นไป

โดยที่รูปแบบบันทึกกิจกรรมทางการเงินของบริษัทในประเภทที่ 2 – 4 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้นจะมีรายละเอียดของตัวเลขในโครงสร้างของบริษัทที่ซับซ้อนแตกต่างกันออกไปจึงเป็นที่มาของการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัท รับทำบัญชี ให้เข้ามาช่วยดูแลและบริหารด้านรายงานทางการเงินให้สมบูรณ์และตรวจสอบได้

สรุปคือรูปแบบในการวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับประเภทของธุรกิจมีความสำคัญเพื่อทำให้รายงานทางการเงินในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ หนี้สินหรือทรัพย์สินมีความสมบูรณ์และนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้จริง ซึ่งเรื่องที่มีความสำคัญเช่นนี้ How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/