การเปิดบริษัท ต้องทำบัญชีอะไรบ้าง

การ จดทะเบียนบริษัท เพื่อทำกิจการในรูปแบบนิติบุคคล จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหลายอย่างก็จริง แต่ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยกันหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ หน้าที่การทำบัญชี ซึ่งบริษัทมักจะจ้างสำนักงานบัญชีมารับผิดชอบงานในส่วนนี้แทน  

โดยทั่วไป การประสานงานระหว่างสำนักงานบัญชี และบริษัท จะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับคำแนะนำจากสำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง นั่นหมายความว่า แม้บริษัทจะไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับงานด้าน Tax หรือ Accounting เลยก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งสำนักงานบัญชีได้วางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่น่าจะดีกว่า หากบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับ Tax และ Accounting ไว้บ้าง เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในวันนี้ HIG จึงขอแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีของบริษัท หลังดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท เรียบร้อยแล้ว ว่าบริษัทต้องทำบัญชีอะไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดไว้

  1. บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร (แยกเลขบัญชีธนาคาร) บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย และบัญชีรายวันทั่วไป โดยบัญชีรายวันเหล่านี้ บริษัทต้องบันทึกรายการภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดรายการนั้นขึ้น
  2. บัญชีแยกประเภท ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ โดยทั้งหมดต้องบันทึกรายการภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
  3. บัญชีสินค้า โดยต้องบันทึกรายการภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น เช่นเดียวกับบัญชีแยกประเภทซึ่งได้พูดถึงไว้แล้วในข้อ 2

สำนักงานบัญชีที่ดี จะต้องจัดทำบัญชีทั้งหมดนี้ให้กับบริษัทอย่างครบถ้วน ลงบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำสม่ำเสมอ เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ บริษัทอาจพบว่าสำนักงานบัญชีที่ใช้อยู่ปัจจุบันทำรายการไม่ครบถ้วน ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามกับทางสำนักงานบัญชีได้ เพราะเกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะในกรณีของการไม่จัดทำบัญชีตามกฎหมายนั้น มีค่าปรับสูงถึง 30,000 บาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 1,000 บาท จนกว่าบริษัทจะจัดทำบัญชีตามกฎหมายได้ถูกต้อง ซึ่งมูลค่าเบี้ยปรับรวมแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว 

สำหรับบริษัทที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้านงานบัญชี ภาษี สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ กรุณาติดต่อ HGA ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง HGA พร้อมให้คำแนะนำ และบริการที่ดีกับทุกองค์กร

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/