การปิดบัญชี คืออะไร

การปิดบัญชี คืออะไร

การปิดบัญชี คืออะไร

เป้าหมายของผู้ประกอบการคือการดำเนินกิจการเพื่อการแสวงหาผลกำไรและเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจที่มีมากกว่าของคู่แข่งหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องมือที่สามารถใช้ชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินกิจการได้ดีคือตัวเลขของผลประกอบการ นั่นคือรายงานงบการเงินที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การทำงานด้านบัญชี (Accounting) ของบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ทำให้ผู้บริหารใช้ตัวเลขที่ได้ในการตัดสินใจเดินหน้าหรือถอยหลังในการพัฒนาบริษัทในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่นการพิจารณาเรื่องโปรแกรมส่งเสริมการขาย การลงทุนไปต่างประเทศเพิ่มเติมหรือการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อครองใจลูกค้า ทั้งหมดเป็นผลมาจากตัวเลขของผลประกอบการทั้งสิ้น ซึ่งมาจากการปิดบัญชีที่มีความถูกต้อง แม่นยำ คือการทำให้บัญชีทุนมีตัวเลขคงเหลือในบัญชีตรงกับความเป็นจริงในวันสิ้นงวดบัญชีและยกยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินไปยังงวดรอบถัดไปด้วย โดยทั่วไปการปิดบัญชีจะมีขั้นตอนดังนี้

  1. บันทึกการปิดบัญชีที่มีการกระทบยอดเดบิต เครดิตในสมุดรายวัน 
  2. โอนยอดปิดบัญชีจากสมุดรายวันไปยังสมุดแยกประเภท ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย บัญชีในส่วนของเจ้าของหรือบัญชีส่วนตัว
  3. ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของในสมุดแยกประเภท
  4. จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบรายการที่บันทึกมาทั้งหมดว่าได้มีการโอนย้ายไปยังบัญชีแยกประเภทได้ถูกต้องหรือไม่

โดยสรุปคือการปิดบัญชีมีความซับซ้อนและยากต่อการแยกหมวดหมู่ประเภทบัญชีให้ถูกต้องหากไม่มีความรู้หรือความเข้าใจที่เพียงพอ ซึ่งตัวเลขบัญชีมีความสัมพันธ์กับการคำนวณภาษี (Tax) ที่ต้องมีการยื่นรายการต่อกรมสรรพากรทุกเดือนอยู่ด้วย ดังนั้นการจะทำให้เห็นภาพตัวเลขของผลประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้จริงจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาช่วยดูแลให้โดยเฉพาะ แน่นอนว่าย่อมต้องเป็นบริษัท รับทำบัญชี ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องนี้เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/