งบการเงิน

การปิดงบการเงิน มีวิธีทำอย่างไร

งบการเงิน คือ รายงานด้านการเงินทางบัญชีที่แสดงให้รู้ถึงการบริหาร ผลการดำเนินกิจการ ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้ในการประมวลผลและวางแผนทางการเงินต่อไปในอนาคต ซึ่งในแต่ละรอบบัญชีจะต้องปิดงบการเงินให้ได้ เพื่อส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด โดยการปิดงบการเงินนั้น แผนกบัญชีหรือ Accounting สามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วในปัจจุบัน

วิธีปิดงบการเงิน

  1. รวบรวมเอกสารทางการเงินทั้งหมด โดยเฉพาะใบกำกับภาษีซื้อ, ใบกำกับภาษีขาย, ใบเสร็จรับเงิน, รายการสินค้า เอกสารทั้งหมดจะต้องจัดเรียงตามเลขที่เอกสารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ รวมไปถึงบิล ใบเสร็จสาธารณูปโภคต่าง ๆ บิลน้ำมันและบิลเบ็ดเตล็ด
  2. ในกรณีที่ จดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย (Tax) อย่างครบถ้วน
  3. ต้องมีการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของบริษัท หรือ Bank Statement ให้ครบถ้วน หากไม่ครบสามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีกับทางธนาคารได้
  4. ติดต่อสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือและมีความสามารถในการปิดงบการเงินได้ เพื่อให้จัดทำบัญชีงบการเงิน จากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนให้เรียบร้อย
  5. เมื่อสำนักงานบัญชีจัดทำงบการเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ขอข้อมูลจากสำนักงานบัญชีมาใช้ประกอบในรายงาน ไม่ว่าจะเป็นสมุดรายวันแยกประเภท, สมุดรายวันรับ, สมุดรายวันจ่าย, ทะเบียนสินทรัพย์, สมุดรายวันทั่วไป เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลให้บริษัท

สุดท้ายหลังจากจัดทำงบและปิดงบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งงบการเงินที่ปิดเรียบร้อยแล้วของบริษัทไปให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง เช่น การโดนปรับทางกฎหมาย เป็นต้น 

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/