การทำบัญชี เครดิต เดบิต คืออะไร

การทำบัญชี เครดิต เดบิต คืออะไร

การทำบัญชี เครดิต เดบิต คืออะไร

ความถูกต้องหมายถึง การกระทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องของความถูกต้องนั้นบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะหน้าที่ในการยื่นภาษีที่ต้องมีการคิดคำนวณอย่างถูกต้องตามระบบบัญชี (Accounting) ยิ่งต้องทำอย่างรัดกุม แม่นยำและตรวจสอบได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

บทบาทที่สำคัญที่บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ต้องดำเนินการเป็นประจำคือการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรให้ทันก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับการยื่นภาษีล่าช้า ดังนั้นองค์กรจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการทางบัญชี (Accounting) ที่ต้องทำอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยสิ่งพื้นฐานที่ทางบัญชีต้องรับทราบคือการบันทึกบัญชีให้ถูกหมวดหมู่ทางบัญชีประกอบด้วย 5 หมวดคือ

  1. สินทรัพย์ คือสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่า
  2. หนี้สิน คือภาระผูกพันที่องค์กรต้องชำระคืนแก่คนภายนอก
  3. ส่วนของเจ้าของ คือส่วนของกิจการหลังการหักหนี้สิน
  4. รายได้ คือผลตอบแทนที่กิจการได้รับ
  5. ค่าใช้จ่าย คือส่วนที่หักออกจากรายได้

โดยการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องหมายถึงการบันทึกสมการตัวเลขด้านเดบิตและเครดิตที่ผลลัพธ์ของการกระทบยอดรายการที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากันทั้ง 2 ฝั่งกล่าวคือเดบิตเป็นสมการที่ใช้บันทึกเรื่องสินทรัพย์และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะบันทึกอยู่ตารางด้านซ้าย และเครดิตจะเป็นสมการในตารางด้านขวาที่บันทึกส่วนของเจ้าของ รายได้ในส่วนที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ลดลง

โดยสรุปแล้วความหมายของเดบิตและเครดิตคือการบันทึกสมการตัวเลขของหมวดหมู่บัญชีที่แยกเป็นตารางด้านซ้ายและขวาที่ต้องมีการบันทึกอย่างถูกต้องซึ่งค่าด้านซ้ายและด้านขวาของตารางต้องเท่ากัน แต่ด้วยข้อมูลทางบัญชีที่มีอยู่มหาศาลจึงต้องใช้การวางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเครื่องมือนี้บริษัทรับทำบัญชีอย่าง How Group Account มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมา

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/